Projekty uchwał przekazane pod obrady XLVII sesji RMZ
27 marca 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16.
            
Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Zgierza”,

  b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Miasta Zgierza”,

  c) skargi na działanie Straży Miejskiej w Zgierzu,

  d) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  e) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  f) w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/485/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.,

  g) utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.,

  h) zmieniająca uchwałę Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  i) wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie podziału Powiatu Zgierskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  j) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „W kręgu czterech kultur” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,

  k) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mathematics is a universal language” finansowanego ze środków Programu Erasmus+,

  l) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  m) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  n) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  o) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  p) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  q) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  r) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie – poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu” finansowanego ze środków Fundacji Polska Miedź w Lubinie,

  s) podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Zgierzu,

  t) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czereśniowej 34 na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynku stacji transformatorowej,

  u) wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Gminy Miasto Zgierz,

  v) wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,

  w) przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,

  x) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego,

  y) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

 8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu za rok 2013.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013 i realizacji Programu Wspierania Rodziny za rok 2013.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zgierzu za 2013 r.
 12. Sprawozdanie Zespołu do spraw monitorowania i realizacji Strategii rozwoju miasta Zgierza na lata 2008-2015, w szczególności przedstawienia wniosków tego Zespołu.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 14. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad sesji.


Ilość odsłon: 1068
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-03-21 10:49
Ostatnia zmiana: 2014-03-21 10:55
Zakres ostatniej zmiany: Formatowanie.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2014-03-21 10:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie.
Data: 2014-03-21 10:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator