Projekty uchwał przekazane pod obrady XLVIII sesji RMZ
24 kwietnia 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia uzyskane w roku 2013-2014.
 3. Uwagi do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 6. Zapytania mieszkańców.
 7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych,

  b) zmiany uchwały Nr XXI/196/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

  c) wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Zgierz programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „Zgierz dla Rodziny”,

  d) uchylenia uchwały Nr XLVI/530/14 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1 – Ochrona zabytków,

  e) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej na potrzeby realizacji projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,

  f) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej na potrzeby realizacji projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację mBanku w Warszawie,

  g) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do pracowni matematycznej na potrzeby realizacji projektu „Interaktywna pracownia matematyczna”, mającego na celu doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Fundację Polska Miedź w Lubinie,

  h) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. „Mechatronika w gimnazjum” współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie,

  i) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,

  j) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,

  k) wprowadzenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu,

  l) zmiany uchwały Nr XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,

  m) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,

  n) skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  o) wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

  p) wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Zgierz lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 r.
 11. Informacja na temat przebiegu „Akcji zima”, analiza jej kosztów i realizacji zadań.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 13. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1283
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-04-16 15:23
Ostatnia zmiana: 2014-04-18 09:31
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja kolejnych projektów uchwał.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2014-04-18 09:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2014-04-17 13:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-04-16 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator