Projekty uchwał przekazane pod obrady XLIX sesji RMZ
29 maja 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie tytułów honorowych "Zasłużony dla Miasta Zgierza" oraz "Honorowy Obywatel Miasta Zgierza".
 3. Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.
 4. Wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu wspaniałych".
 5. Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury.
 6. Uwagi do porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji.
 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 9. Zapytania mieszkańców.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmiany uchwały Nr XLVIII/580/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,

  b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,

  c) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,
      Autopoprawka z dnia 27 maja 2014 r.

  d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,
       Autopoprawka z dnia 26 maja 2014 r.

  e) zmiany uchwały Nr VI/39/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

  f) zmiany uchwały Nr XLIII/485/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2014 r.,

  g) uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza do końca kadencji,

  h) nadania imienia Stanisława Olczyka lodowisku przy ulicy Bolesława Leśmiana 1 w Zgierzu,

  i) wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza,

  j) wygaśnięcia mandatu radnego.

 12. Koncepcja rozwoju Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych na terenie miasta.
 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały Nr VI/40/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Zgierza na lata 2011-2015.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 15. Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 16. Prezentacja nt. idei oraz przygotowania zasad przebiegu budżetu obywatelskiego w Zgierzu.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1081
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-05-23 14:57
Ostatnia zmiana: 2014-05-27 14:26
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawek.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2014-05-27 14:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2014-05-23 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośników z pkt 11 b,c,d.
Data: 2014-05-23 14:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator