Projekty uchwał przekazane pod obrady LI sesji RMZ
21 sierpnia 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16
            
Porządek obrad sesji: 
 1. Otwarcie sesji.
 2. Uwagi do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 5. Zapytania mieszkańców.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/268/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  b) wprowadzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

  c) zmiany uchwały nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,

  d) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,

  e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029,

  f) zmiany uchwały Nr XLVII/565/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. ”Moja wymarzona ekopracownia” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

  g) wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu,

  h) nadania nazw alejom w parku miejskim,

  i) zmiany uchwały Nr XXXV/384/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,

  j) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Zgierza,

  k) zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu,

  l) zmiany uchwały Nr XLI/455/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 października 2013 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,

  m) zawarcia aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,
  Projekt uchwały po autopoprawce

  n) zniżek na korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie miasta Zgierza dla rodzin wielodzietnych w ramach programu „Zgierz dla Rodziny”.

 8. Problematyka związana z obsługą postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 10. Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały złożony poza porządkiem obrad:

- w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. "Tropiciele folkloru"


Ilość odsłon: 1031
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-08-13 14:17
Ostatnia zmiana: 2014-08-21 09:53
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu uchwały po autopoprawce.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2014-08-21 09:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały po autopoprawce.
Data: 2014-08-14 16:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały złożonego poza porządkiem obrad.
Data: 2014-08-13 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-08-13 14:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator