Projekty uchwał przekazane pod obrady LII sesji RMZ
I część - 25  września 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)
II część - 1 października 2014 r., godz. 13.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16)

Porządek obrad sesji (po zmianach):

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Wręczenie dyplomów uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce – stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza.

Pkt 3. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z LI sesji.

Pkt 5. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu,

Pkt 5. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,

Pkt 5. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi",

Pkt 5. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Zgierza wyrażającego sprzeciw przeciwko planom przeniesienia Przychodni Chorób Płuc i Alergii Układu Oddechowego,

Pkt 5. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy zimowego utrzymania ulic, dróg wewnętrznych, parkingów, placów, chodników oraz alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2014/2015,

Pkt 5. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu,

Pkt 5. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia aneksu do Porozumienia międzygminnego z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącego wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny,

Pkt 5. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2, łączącej Aleksandrów Łódzki – Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Stryków,

Pkt 5. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,

Pkt 5. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości,

Pkt 5. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,

Pkt 5. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia o współpracy z Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice - Miastem Pabianice, Gminą Zgierz, Gminą Ozorków, Gminą Miastem Ozorków, Gminą Lutomiersk, Gminą Ksawerów, Gminą Konstantynów Łódzki,

Pkt 5. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadania Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska i Rondo Sybiraków w Zgierzu, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i zawarcia porozumienia w tym zakresie,

Pkt 5. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wytycznych dla Prezydenta Miasta Zgierza dotyczących realizacji inwestycji drogowych: 1) “Przebudowa ulicy Jana Śniechowskiego i ulicy Konstantynowskiej oraz Ronda Sybiraków w Zgierzu” oraz 2) “Przebudowa ulicy Parzęczewskiej w Zgierzu”, realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy w tym zakresie,

Pkt 5. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Eko-przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zgierzu” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 3 w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

Pkt 5. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn. "Eko-drzewo-zielony przyjaciel przedszkolaka” realizowanego przez Miejskie Przedszkole nr 9 „Słoneczny Dom” w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,

Pkt 5. ppkt q) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu  realizacji projektu pn. "Kółko matematyczne”,

Pkt 5. ppkt r) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do konkursu grantowego Fundacji KGHM Polska Miedź w Warszawie, w celu realizacji projektu pn. "Wyposażenie pracowni komputerowej",

Pkt 5. ppkt s) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu do konkursu grantowego współfinansowanego przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie, w celu  realizacji projektu pn. "Zgierz-moja mała ojczyzna”,

Pkt 5. ppkt t) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  określenia warunków wydzierżawienia na okres 25 lat działek gruntu stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, położonych w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14/16, Al. Armii Krajowej 10A, Al. Armii Krajowej 10B, Al. Armii Krajowej 8A, Al. Armii Krajowej, Al. Armii Krajowej 8E, Al. Armii Krajowej 8F, Al. Armii Krajowej 8G, Al. Armii Krajowej 8H, ul. Długiej 1, Al. Armii Krajowej 8 oraz działki gruntu stanowiącej część Parku Miejskiego.

Pkt 5. ppkt u) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 21a, 23, 25, 27,

Pkt 5. ppkt v) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych,

Pkt 5. ppkt w) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza,

Pkt 5. ppkt z) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLV/519/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz,

Pkt 6. porządku obrad
Informacja na temat sytuacji w Szkole Podstawowej Nr 11 w Zgierzu.

Pkt 7. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 8. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 9. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 10. porządku obrad

Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2014 r.

Pkt 11. porządku obrad

Rola jednostek pomocniczych miasta Zgierza w budowie i kształtowaniu działalności samorządowej na terenie miasta Zgierza, w opinii rad osiedli.

Pkt 12. porządku obrad

Informacja na temat sposobu zagospodarowania terenów po dawnych zakładach Boruta.

Pkt 13. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 14. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 15. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 16. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1652
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza, Prezydent Miasta Zgierza, Kluby Radnych
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-09-18 14:02
Ostatnia zmiana: 2014-09-26 16:16
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja porządku obrad po zmianach.

Rejestr zmian - (10)
Data: 2014-09-26 16:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja porządku obrad po zmianach.
Data: 2014-09-25 10:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana stylu numeracji w porządku obrad.
Data: 2014-09-24 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2014-09-24 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2014-09-23 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały poza porządkiem obrad.
Data: 2014-09-23 14:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały.
Data: 2014-09-23 11:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2014-09-19 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2014-09-18 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały.
Data: 2014-09-18 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2014-09-18 14:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator