Projekty uchwał przekazane pod obrady LIII sesji RMZ
30 października 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16
            
Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Wręczenie statuetek za szczególne zasługi dla rozwoju Fundacji „Twój Poranek”.

Pkt 3. porządku obrad
Wręczenie nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 4. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 5. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z LII sesji.

Pkt 6. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 7. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 8. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 9. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2018 z perspektywą do roku 2025 spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o. o.

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2015 roku.

Pkt 9. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów w dniu 1 listopada 2014 roku.

Pkt 9. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2014 w zakresie zadań własnych.

Pkt 9. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2029.

Pkt 9. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza oraz Radę Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu,

Pkt 9. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/638/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadania Powiatu Zgierskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 5102 E – ul. Konstantynowska i Rondo Sybiraków w Zgierzu, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój i zawarcia porozumienia w tym zakresie.

Pkt 9. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.
Projekt po autopoprawce z dnia 28.10.2014 r.

Pkt 9. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza w granicach administracyjnych miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/468/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonego w rejonie ulicy Grotnickiej.

Pkt 9. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza zobowiązującego Prezydenta Miasta Zgierza do ustanowienia i realizacji wieloletniego programu termomodernizacji zgierskich placówek oświatowych w najbliższych czterech latach budżetowych.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja na temat inwestycji zrealizowanych w trakcie VI kadencji.

Pkt 11. porządku obrad
Podsumowanie pracy Prezydenta Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014 w tym przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały Nr XXX/305/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza na lata 2012-2014.

Pkt 12. porządku obrad
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 13. porządku obrad
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Zgierz w roku szkolnym 2013-2014.

Pkt 14. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 15. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 16. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 17. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały złożony poza porządkiem obrad:

- w sprawie ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ilość odsłon: 1103
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-10-24 15:03
Ostatnia zmiana: 2014-10-29 15:50
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu po autopoprawce.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2014-10-29 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu po autopoprawce.
Data: 2014-10-29 10:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2014-10-24 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator