Zarządzenia PMZ - rok 2015

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

VII kadencja
471/VII/2015 31.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
470/VII/2015 31.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
469/VII/2015 31.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
468/VII/2015 31.12.2015 ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe stanowiące własność lub pozostające w posiadaniu Gminy Miasto Zgierz
467/VII/2015 30.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
466/VII/2015 30.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
465/VII/2015 30.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w Zgierzu przy ulicy Ks. Rembowskiego Szczepana 20
464/VII/2015 30.12.2015 zmiany Zarządzenia Nr 357/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 października 2015 roku ogłoszenia wykazu , obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat, budynek -Dom Tkacza położony przy ul. Narutowicza 6 zmienionego Zarządzeniem Nr 390/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 09 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu , obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat, budynek -Dom Tkacza położony przy ul. Narutowicza 6.
463/VII/2015 30.12.2015 zmiany Zarządzenia N r 356/VII/2015 z dnia 20 października 2015 roku ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat w części budynki-Domu Tkacza , położone przy ulicy Rembowskiego 1 w Zgierzu2
462/VII/2015 29.12.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 60
461/VII/2015 29.12.2015 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
460/VII/2015 29.12.2015 ustalenia stawek jednostkowych i cen na wykonywanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o w Zgierzu robót drogowych, robót rozbiórkowych, wynajmu sprzętu i utrzymania zieleni oraz czystości na terenie Gminy Miasto Zgierz
459/VII/2015 28.12.2015 zmiany Zarządzenia Nr 372/VII/2015 z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy S. Dubois 16 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
458/VII/2015 28.12.2015 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Kurak w Zgierzu
457/VII/2015 23.12.2015 powołania komisji konkursowych
456/VII/2015 22.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 107
455/VII/2015 21.12.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
454/VII/2015 21.12.2015 wprowadzenia do użytku wewnętrznego w Urzędzie Miasta Zgierza zaktualizowanej dokumentacji Systemu Ochrony Danych Osobowych - Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
453/VII/2015 17.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
452/VII/2015 17.12.2015 zmiany Zarządzenia Nr 403/VII/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65A, zmienionego Zarządzeniem Nr 413/VII/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65 A
451/VII/2015 16.12.2015 zmiany Zarządzenia Nr 311/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 24 września 2015 roku w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Dziennego Domu "SENIOR-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12
450/VII/2015 16.12.2015 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu im. bł. o. Rafała Chylińskiego do potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej
449/VII/2015 15.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 2
448/VII/2015 15.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Konstantego Gałczyńskiego 29A, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
447/VII/2015 15.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 13
446/VII/2015 15.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej 56A-70A, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
445/VII/2015 14.12.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 26, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
444/VII/2015 14.12.2015 zasad zwrotu kosztów zakupionych okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miasta Zgierza
443/VII/2015 14.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
442/VII/2015 14.12.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
441/VII/2015 11.12.2015 zmiany zarządzenia Nr 402/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Letniej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 351/7 o powierzchni 193 m2
440/VII/2015 07.12.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
439/VII/2015 04.12.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych
438/VII/2015 04.12.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku
437/VII/2015 04.12.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2016 roku
436/VII/2015 04.12.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2016 roku
435/VII/2015 04.12.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie inicjatyw na rzecz środowiska osób trzeciego wieku
434/VII/2015 04.12.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2016 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
433/VII/2015 01.12.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Romantycznej 2A służebnością przesyłu
432/VII/2015 01.12.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia gruntu stanowiącego części działek położonych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 69A oraz ul. Łąkowej 2A-10A
431/VII/2015 01.12.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia zabudowanych nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 56 i 56A
430/VII/2015 01.12.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 5 służebnością przesyłu.
429/VII/2015 01.12.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 49A, 49B, 51, 55C, ul. Kazimierza Pułaskiego 54, 54A, 54C oraz ul. Kazimierza Pułaskiego bez numeru
428/VII/2015 01.12.2015 ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Sadowej 16-22 na rzecz jej użytkownika wieczystego
427/VII/2015 01.12.2015 zamiany nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dolnej bez numeru
426/VII/2015 01.12.2015 ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Zgierza w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015 roku.
425/VII/2015 30.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części działki gruntu, położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
424/VII/2015 30.11.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Aleksandrowskiej 13
423/VII/2015 30.11.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Wiejskiej 2
422/VII/2015 30.11.2015 zmiany zarządzenia Nr 305/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 września 2015 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Sadowej 16-22 na rzecz jej użytkownika wieczystego
421/VII/2015 30.11.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
420/VII/2015 30.11.2015 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
419/VII/2015 30.11.2015 sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego 14 na rzecz jej użytkownika wieczystego
418/VII/2015 30.11.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
417/VII/2015 30.11.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
416/VII/2015 30.11.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
415/VII/2015 27.11.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
414/VII/2015 26.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców umów dzierżaw nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki:nr 1061/13,1061/16,1061/21,1061/22,1061/23,1071/3 i 1208/10, położonych w Zgierzu przy ulicy Ossowskiego i Rembielińskiego
413/VII/2015 26.11.2015 zmiany Zarządzenia Nr 403/VII/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65 A
412/VII/2015 25.11.2015 powołania Zespołu konsultacyjno-koordynacyjnego do współpracy przy opracowywaniu dokumentów strategicznych dla Gminy Miasto Zgierz dotyczących lokalnych problemów społecznych
411/VII/2015 25.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 25
410/VII/2015 20.11.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji w latach 2016, 2017 i 2018 r. - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna
409/VII/2015 20.11.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu oraz lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej
408/VII/2015 20.11.2015 powołania Komisji konkursowych do spraw rozpatrzenia i wyboru ofert składających się na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w latach: 2015, 2016 oraz 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
407/VII/2015 19.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
406/VII/2015 19.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Rembowskiego 39
405/VII/2015 19.11.2015 wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza
404/VII/2015 18.11.2015 zmiany zarządzenia nr 352/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 października 2015 roku w sprawie określenia liczby i powołanie członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza
403/VII/2015 18.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65A
402/VII/2015 17.11.2015 nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Letniej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 351/7 o powierzchni 193 m2
401/VII/2015 12.11.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowych dzierżawców umów dzierżaw nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki: nr 1061/13,1061/16,1061/21,1061/22, 1061/23,1071/3 i 1208/10, położonych w Zgierzu przy ulicy Ossowskiego i Rembielińskiego
400/VII/2015 12.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Ozorkowskiej 60 i 62/64
399/VII/2015 12.11.2015 sprzedaży własności nieruchomości, oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Zgierzu przy ul. Barlickiego Norberta nr 3, na rzecz jej użytkownika wieczystego
398/VII/2015 12.11.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
397/VII/2015 12.11.2015 ogłoszenie wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu, położone w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 107, na rzecz dotychczasowych dzierżawców
396/VII/2015 10.11.2015 obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Mielczarskiego 14 i ul. Długiej 51 służebnością gruntową
395/VII/2015 10.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 2
394/VII/2015 10.11.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
393/VII/2015 10.11.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
392/VII/2015 10.11.2015 organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie miasta Zgierza
391/VII/2015 09.11.2015 zmiany Zarządzenia Nr 343/VII/2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicach: Dubois 16, Rembowskiego 39, Plater 3c, Lipowa 2c, Powstańców Śląskich 2, 1-go Maja 71, Długa 66a, Kolejowa 4, Łąkowa 8a, Piłsudskiego 46, 1 Maja 1, 3-go Maja/Armii Krajowej, Staffa 20, Łódzka 82-88, Baczyńskiego, Łęczycka 5, Parzęczewska, Kościuszki 2
390/VII/2015 09.11.2015 zmiany Zarządzenia Nr 357/VII/2015 z dnia 20 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat, budynek - Dom Tkacza położony przy ul. Narutowicza 6
389/VII/2015 05.11.2015 udzielenie upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu im. bł. o R. Chylińskiego
388/VII/2015 04.11.2015 powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2015/2016 ("Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto Zgierz
387/VII/2015 04.11.2015 oddania w dzierżawę części działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 480/2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65A
386/VII/2015 04.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Grudzińskiej 6A
385/VII/2015 03.11.2015 wprowadzenia ogólnych warunków zawierania umowy przewozu środkami lokalnej komunikacji autobusowej w Zgierzu przy zastosowaniu MIGAWKI
384/VII/2015 03.11.2015 ustalenia wzoru zbliżeniowej karty elektronicznej będącej nośnikiem biletów okresowych w formie elektronicznej
383/VII/2015 03.11.2015 przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej drogą spisu z natury oraz powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej na terenie Gminy Miasta Zgierz
382/VII/2015 02.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy S.Cezaka 7F na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
381/VII/2015 02.11.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Aniołowskiej 2
380/VII/2015 30.10.2015 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2016, w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie miasta Zgierza
379/VII/2015 30.10.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
378/VII/2015 30.10.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
377/VII/2015 29.10.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, na udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w formie bezpłatnej jadłodajni na terenie miasta Zgierza oraz powołania Komisji Konkursowej
376/VII/2015 28.10.2015 zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
375/VII/2015 28.10.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
374/VII/2015 28.10.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
373/VII/2015 27.10.2015 powołania komisji egzaminacyjnej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
372/VII/2015 27.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy S.Dubois 16 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
371/VII/2015 26.10.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
370/VII/2015 22.10.2015 zmiany zarządzenia Nr 332/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 października 2015 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
369/VII/2015 21.10.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
368/VII/2015 21.10.2015 zmiany zarządzenia Nr 64/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014
367/VII/2015 21.10.2015 zmiany zarządzenia Nr 64/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014
366/VII/2015 21.10.2015 przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
365/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
364/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
363/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
362/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
361/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
360/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
359/VII/2015 21.10.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
358/VII/2015 20.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu, położoną w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 2A, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
357/VII/2015 20.10.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na okres do 3 lat, budynek - Dom Tkacza położony przy ul. Narutowicza 6
356/VII/2015 20.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wynajęcia na okres do 3 lat w części budynki - Domu Tkacza, położone przy ulicy Rembowskiego 1 w Zgierzu
355/VII/2015 20.10.2015 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wskazania priorytetów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zgierza
354/VII/2015 20.10.2015 powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miasto Zgierz
353/VII/2015 16.10.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego, przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Obrońców Warszawy 22 i Obrońców Warszawy 78A
352/VII/2015 16.10.2015 określenia liczby i powołania członków Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza
351/VII/2015 16.10.2015 powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zgierza
350/VII/2015 14.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki położone w Zgierzu przy ul. Stępowizna 71 i 72
349/VII/2015 14.10.2015 przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Gminy Miasto Zgierz
348/VII/2015 14.10.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
347/VII/2015 14.10.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
346/VII/2015 13.10.2015 zmiany zarządzenia Nr 328/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 września 2015 r. dotyczącego powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
345/VII/2015 13.10.2015 rozpatrzenia uwag dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ulicą Ozorkowską, ulicą Romantyczną, ulicą Supraską, ulicą Macieja Rataja, ulicą Krętą i ulicą Kwiatową
344/VII/2015 12.10.2015 zmiany zarządzenia Nr 332/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 października 2015 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
343/VII/2015 12.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicach: Dubois 16, Rembowskiego 39, Plater 3c, Lipowa 2c, Powstańców Śląskich 2, 1-go Maja 71, Długa 66a, Kolejowa 4, Łąkowa 8a, Piłsudskiego 46, 1 Maja 1, 3-go Maja/Armii Krajowej, Staffa 20, Łódzka 82-88, Baczyńskiego, Łęczycka 5, Parzęczewska, Kościuszki 2
342/VII/2015 12.10.2015 zmiany zarządzenia Nr 287/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
341/VII/2015 09.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
340/VII/2015 07.10.2015 nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Pogodnej 27 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 221/7 o powierzchni 115 m2 i przy ulicy Pogodnej 25A oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 221/9 o powierzchni 115 m2
339/VII/2015 07.10.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców,/td>
338/VII/2015 07.10.2015 wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasto Zgierz służebnością gruntową
337/VII/2015 07.10.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Obrońców Warszawy 22 i Obrońców Warszawy 78A
336/VII/2015 07.10.2015 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
335/VII/2015 07.10.2015 zbycia wolnych lokali mieszkalnych, znajdujących się w budynku mieszkalnym położonym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 2 wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu
334/VII/2015 07.10.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów służebnością przesyłu
333/VII/2015 07.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Konstantynowskiej 65-69 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
332/VII/2015 05.10.2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
331/VII/2015 01.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Czerwonej 5
330/VII/2015 01.10.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Sieradzkiej 19
329/VII/2015 01.10.2015 powołania komisji do spraw oceny wniosków o dzielenie w roku 2016 dotacji celowych z budżetu miasta Zgierza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie Gminy Miasto Zgierz
328/VII/2015 30.09.2015 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
327/VII/2015 30.09.2015 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r.
326/VII/2015 30.09.2015 ogłoszenia wykazu dotyczącego bezprzetargowego zbycia na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 21a, 23, 25, 27
325/VII/2015 30.09.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
324/VII/2015 30.09.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
323/VII/2015 28.09.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Sierakowskiego
322/VII/2015 28.09.2015 zmiany Zarządzenia Nr 83/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania do dalszego używania nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 77 i ulicy Cezaka 12
321/VII/2015 28.09.2015 powołania Komisji Konkursowej, której zadaniem jest ocena prac plastycznych i wyłonienie laureatów konkursu plastycznego pn. "Wędrujący Pasterz - Jan Paweł II"
320/VII/2015 28.09.2015 ogłoszenia i wprowadzenia regulaminu konkursu "Wędrujący Pasterz - Święty Jan Paweł II"
319/VII/2015 25.09.2015 ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Dubois 21a, 23, 25, 27
318/VII/2015 24.09.2015 udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz, do udzielania zwolnień rodziców albo ucznia z całości lub części opłat za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej
317/VII/2015 24.09.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. B. Leśmiana 1 i Witkacego 8/10
316/VII/2015 24.09.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym ma rzecz dotychczasowych najemców
315/VII/2015 24.09.2015 powołania Komisji Nagród Prezydenta Miasta Zgierza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze
314/VII/2015 24.09.2015 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu im. b.o. R. Chylińskiego Pani Ewie Lesiak
313/VII/2015 24.09.2015 udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu im. b.o. R. Chylińskiego Pani Ewie Lesiak
312/VII/2015 24.09.2015 udzielenia upoważnienia kierownikowi Dziennego Domu "SENIOR-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12
311/VII/2015 24.09.2015 udzielenia upoważnienia kierownikowi Dziennego Domu "SENIOR-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12
310/VII/2015 22.09.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
309/VII/2015 18.09.2015 przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie wyboru najlepszej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy Budynku Starego Młyna w Zgierzu
308/VII/2015 18.09.2015 powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia Konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy budynku "Starego Młyna" w Zgierzu
307/VII/2015 14.09.2015 powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych na otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2015/2016 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
306/VII/2015 14.09.2015 zmiany zarządzenia Nr 48/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. B.Leśmiana 1 i Witkacego 8/10
305/VII/2015 14.09.2015 sprzedaży prawa własności nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Sadowej 16-22 na rzecz jej użytkownika wieczystego
304/VII/2015 14.09.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27 służebnością gruntową
303/VII/2015 14.09.2015 obciążenia służebnością przesyłu działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. 3 Maja oraz ul. Łódzkiej 3 i 5
302/VII/2015 14.09.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Stanisława Dubois 29-33 oraz udziału w działkach stanowiących drogę wewnętrzną
301/VII/2015 14.09.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Stępowizna 71 i 72
300/VII/2015 14.09.2015 przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 38, 40, 44 oraz ul. Kwasowej 6-10
299/VII/2015 14.09.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Ozorkowskiej 60 i 62/64
298/VII/2015 14.09.2015 przedłużenia umowy dzierżawy części gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Czerwonej 5
297/VII/2015 14.09.2015 przedłużenia umowy dzierżawy części gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Sieradzkiej 19
296/VII/2015 14.09.2015 użyczenia na rzecz Biorącego - Miejskiego Klubu Piłkarskiego Boruta Zgierz fragmentu gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2-8
295/VII/2015 14.09.2015 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Grudzińskiej 6A
294/VII/2015 14.09.2015 sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności niezabudowanej działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Aniołowskiej 2
293/VII/2015 11.09.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
292/VII/2015 11.09.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
291/VII/2015 11.09.2015 zasad organizacji i funkcjonowania Głównych Stanowisk Kierowania Prezydenta Miasta Zgierza w sytuacji wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń oraz w czasie wojny
290/VII/2015 11.09.2015 powołania Zespołu zadaniowego ds.monitoringu wizyjnego miasta Zgierza
289/VII/2015 10.09.2015 powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 3 Maja 46 A
288/VII/2015 09.09.2015 nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 790/34 o powierzchni 2132 m2
287/VII/2015 09.09.2015 zmiany zarządzenia Nr 100/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 kwietnia 2015 roku ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Orzechowej oznaczone nr ewidencyjnym 129/6 o pow. 18m2 oraz 129/7 o pow. 330 m2 i 129/11 o pow. 176 m2.
286/VII/2015 09.09.2015 ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Miasto Zgierz
285/VII/2015 09.09.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Rembowskiego 47/49
284/VII/2015 09.09.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
283/VII/2015 09.09.2015 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
282/VII/2015 09.09.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
281/VII/2015 08.09.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
280/VII/2015 07.09.2015 regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Zgierza
279/VII/2015 07.09.2015 powołania Zespołu ds. opracowania strategii na lata 2016-2022
278/VII/2015 04.09.2015 zmiany zarządzenia Nr 248/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 sierpnia 2015 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
277/VII/2015 04.09.2015 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 3 Maja 46 A
276/VII/2015 04.09.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego, przeznaczonego do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, część nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 11-15
275/VII/2015 04.09.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
274/VII/2015 01.09.2015 powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
273/VII/2015 01.09.2015 zmiany zarządzenia Nr 248/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 sierpnia 2015 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
272/VII/2015 01.09.2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od dnia 24 października 2015 roku do dnia 2 listopada 2015 roku
271/VII/2015 31.08.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
270/VII/2015 31.08.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
269/VII/2015 31.08.2015 założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2016
268/VII/2015 31.08.2015 określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2016 rok
267/VII/2015 28.08.2015 wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
266/VII/2015 26.08.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego, pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
265/VII/2015 26.08.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 2a
264/VII/2015 26.08.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Budowlanej 24A
263/VII/2015 26.08.2015 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A
262/VII/2015 25.08.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a wraz z udziałem w prawie własności działek położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h i ul. Ciosnowskiej 74d, 74i, stanowiących drogi dojazdowe
261/VII/2015 25.08.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83a wraz z udziałem w prawie własności działek położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h i ul. Ciosnowskiej 74d, 74i, stanowiących drogi dojazdowe
260/VII/2015 20.08.2015 przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowanego w ramach projektu pn."Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
259/VII/2015 19.08.2015 określenia wzoru dokumentów określonych w uchwale Nr X/108/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2015 r
258/VII/2015 19.08.2015 ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
257/VII/2015 18.08.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 11
256/VII/2015 18.08.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Kamiennej 10
255/VII/2015 14.08.2015 określenia wzorów dokumentów do przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego
254/VII/2015
Traci moc zarządzeniem Nr 384/VII/2017
13.08.2015 wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
253/VII/2015 12.08.2015 powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. 3 Maja 46a
252/VII/2015 12.08.2015 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 A
251/VII/2015 11.08.2015 umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
250/VII/2015 11.08.2015 powołania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego do spraw Zimy 2015/2016 ("Akcja Zima") na terenie Gminy Miasto Zgierz
249/VII/2015 11.08.2015 powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
248/VII/2015 11.08.2015 powołania obwodowych komisji ds. referendum w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
247/VII/2015 11.08.2015 określenia zasad przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Zgierza oraz udziału Prezydenta Miasta Zgierza w Komitecie Honorowym
246/VII/2015 31.07.2015 przyznania wyróżnienia sportowego Rady Miasta Zgierza za rok 2015
245/VII/2015 31.07.2015 przyznania nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza za rok 2015
244/VII/2015 31.07.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
243/VII/2015 31.07.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
242/VII/2015 30.07.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
241/VII/2015 30.07.2015 zmiany Zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza, zmienionego Zarządzeniem Nr 44/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 68/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 176/VII/2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 187/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 czerwca 2015 roku
240/VII/2015 29.07.2015 odwołania Pani Anny Tomczak z funkcji Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. J. Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi
239/VII/2015 28.07.2015 przeznaczenia kwoty na Budżet Obywatelski na 2016 rok
238/VII/2015 28.07.2015 wzoru legitymacji upoważniającej osoby niepełnosprawne zatrudnione w warunkach pracy chronionej do bezpłatnych przejazdów na trasie dom - zakład pracy chronionej oraz trybu jej wydawania
237/VII/2015 22.07.2015 zmiany zarządzenia nr 214/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 lipca 2015 roku ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców 
236/VII/2015 21.07.2015 rozpatrzenia kolejnych uwag dotyczących projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza i rozpatrzenia uwag do prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza
235/VII/2015 21.07.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
234/VII/2015 21.07.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
233/VII/2015 21.07.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
232/VII/2015 17.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki gruntu położone w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 32 i 34 oraz ul. Wiejskiej od numeru 20 do numeru 28A
231/VII/2015 15.07.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"
230/VII/2015 15.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 12
229/VII/2015 15.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Ozorkowskiej
228/VII/2015 15.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej 12
227/VII/2015 15.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 3-go Maja 69g
226/VII/2015 13.07.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczone do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy budynki położone w Zgierzu przy ul. Romualda Mielczarskiego nr 12 i nr 14
225/VII/2015 13.07.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy lokal użytkowy - garaż, położony w Zgierzu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
224/VII/2015 10.07.2015 powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
223/VII/2015 10.07.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
222/VII/2015 10.07.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
221/VII/2015 08.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Wiosny Ludów 42
220/VII/2015 08.07.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego 47/49
219/VII/2015 06.07.2015 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 10 w Zgierzu, ul. Michała Ossowskiego 26
218/VII/2015 06.07.2015 powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1
217/VII/2015 06.07.2015 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu, ul. Szczawińska 2
216/VII/2015 03.07.2015 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej, ul. Leopolda Staffa 26
215/VII/2015 02.07.2015 ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
214/VII/2015 02.07.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
213/VII/2015 02.07.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z jednoczesnym zbyciem na własność ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
212/VII/2015 01.07.2015 powołania Zespołu ds. opracowania i wdrożenia nowej strony internetowej miasta Zgierza
211/VII/2015 30.06.2015 zmiany Zarządzenia Nr 275/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w 113 obrębie miasta Zgierza oznaczonych numerem ewidencyjnym 274/60 oraz 274/61, wraz z udziałem w stanowiących drogi dojazdowe działkach, położonych przy ul. Ciosnowskiej 74d i 74i oraz ul. Piątkowskiej 83h
210/VII/2015 30.06.2015 powołania Zespołu ds. przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
209/VII/2015 30.06.2015 wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów dotyczących referendum w związku z ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
208/VII/2015 30.06.2015 obciążenia działki gruntu położonej przy ul. Malinka 2 służebnością przesyłu
207/VII/2015 30.06.2015 wyznaczenia punktów na terenie Gminy Miasta Zgierza do składania wniosków oraz głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w 20105 roku
206/VII/2015 30.06.2015 ustalenia harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
205/VII/2015 30.06.2015 powołania Zespołu ds.realizacji Budżetu Obywatelskiego
204/VII/2015 30.06.2015 ustalenia kwoty Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok
203/VII/2015 30.06.2015 przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Zgierzu, ul. Dubois 26
202/VII/2015 30.06.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
201/VII/2015 30.06.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
200/VII/2015 29.06.2015 zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Zgierza
199/VII/2015 29.06.2015 zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Zgierza
198/VII/2015 26.06.2015 oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
197/VII/2015 26.06.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 24, ul. Łącznej, ul. Armii Krajowej 20, ul. Piątkowskiej 24, 22 i 20 służebnością przesyłu
196/VII/2015 26.06.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Powstańców Śląskich 1-3 służebnością przesyłu
195/VII/2015 26.06.2015 umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
194/VII/2015 26.06.2015 zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego usytuowanego w budynkach położonych przy ul. Romualda Mielczarskiego nr 12 i ul. Romualda Mielczarskiego nr 14 w Zgierzu
193/VII/2015 26.06.2015 zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego - garażu, położonego w Zgierzu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
192/VII/2015 26.06.2015 zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2014 rok samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu, Muzeum Miasta Zgierza, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Zgierzu.
191/VII/2015 24.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego 51
190/VII/2015 24.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy Pl. Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na niej obiektami budowlanymi
189/VII/2015 23.06.2015 ustalenia składu Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza
188/VII/2015 23.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 55/4, położnej w 121 obrębie miasta Zgierza
187/VII/2015 22.06.2015 zmiany Zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza, zmienionego Zarządzeniem Nr 44/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr 68/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 marca 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr 176/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 czerwca 2015 roku
186/VII/2015 16.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu, położonych w Zgierzu przy ul. Ossowskiego 30, ul. Ossowskiego 32-36, ul. Ossowskiego 30, ul. Ossowskiego 32-34, ul. Ossowskiego, ul. Rembielińskiego 37a, ul. Rembielińskiego
185/VII/2015 12.06.2015 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora, Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1
184/VII/2015 12.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83kN wraz z udziałem w prawie własności działek położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h,83t i ul. Ciosnowskiej 74d,74i, stanowiących drogi dojazdowe
183/VII/2015 12.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Zgierzu przy ulicy Piątkowskiej 83k wraz z udziałem w prawie własności działek położonych w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej 83h, 83t i ul. Ciosnowskiej 74d, 74i, stanowiących drogi dojazdowe
182/VII/2015 12.06.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
181/VII/2015 12.06.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
180/VII/2015 11.06.2015 powołania przewodniczącego i członków komisji ds.brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zgierzu
179/VII/2015 11.06.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Rudnickiej 6, ulicy Długiej 66E i ulicy Szczepana Rembowskiego 24/26
178/VII/2015 10.06.2015 wprowadzenia Regulaminu rezerwacji i korzystania z sali konferencyjnej w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" w Zgierzu, przy ul. Ks. Sz. Rembowskiego 1 oficyna
177/VII/2015 09.06.2015 wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu przy Pl. Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na niej obiektami budowlanymi
176/VII/2015 08.06.2015 zmiany zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza, zmienionego Zarządzeniem Nr 44/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 18 marca 2015 roku
175/VII/2015 03.06.2015 nieodpłatnego nabycia prawa własności udziału 1/12 części z nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 13
174/VII/2015 03.06.2015 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały LIV/706/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2015
173/VII/2015 02.06.2015 zmiany Zarządzenia nr 72/VII/2015 z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie rozwoju i funkcjonowania Targowiska Miejskiego
172/VII/2015 02.06.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Wiejskiej 32 i 34 oraz ul. Wiejskiej od numeru 20 do numeru 28A
171/VII/2015 02.06.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego Biorącego umowy użyczenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Ks. Stanisława Suchowolca 18
170/VII/2015 01.06.2015 powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Adama Mickiewicza w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1
169/VII/2015 29.05.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
168/VII/2015 29.05.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
167/VII/2015 28.05.2015 przyznania nagród Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury za rok 2014
166/VII/2015 28.05.2015 przyznania pamiątkowego "Zgierskiego Medalu - 25 lat Samorządności"
165/VII/2015 26.05.2015 wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ustanowienia koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Urzędzie Miasta Zgierza
164/VII/2015 25.05.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie Domu Turysty w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy"
163/VII/2015 25.05.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony oraz promocji dóbr kultury i tradycji regionu - prowadzenie hostelu w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" jako forma aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
162/VII/2015 25.05.2015 powołanie Komisji konkursowych do spraw rozpatrzenia i wyboru ofert składających się na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w latach: 2015, 2016 oraz 2017 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego
161/VII/2015 22.05.2015 ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
160/VII/2015 21.05.2015 zmiany zarządzenia Nr 97/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 kwietnia 2015 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
159/VII/2015 21.05.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2014 rok
158/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej 56A-70A
157/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Marysińskiej 11A
156/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Kamiennej
155/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 52 wraz z udziałem 1/2 w działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 135/1
154/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej
153/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawiania części działki gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Długiej 126 i 126A
152/VII/2015 21.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Podgórnej
151/VII/2015 20.05.2015 powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
150/VII/2015 20.05.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
149/VII/2015 20.05.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
148/VII/2015 20.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 106
147/VII/2015 19.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Kolejowej i Czarnej 16
146/VII/2015 19.05.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
145/VII/2015 19.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Emilii Plater C
144/VII/2015 18.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia 1/4 części powierzchni gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 62, 62B, 62C, 3 Maja 69g
143/VII/2015 14.05.2015 przyznania stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
142/VII/2015 14.05.2015 cofnięcia stypendium sportowego Rady Miasta Zgierza za 2014 r.
141/VII/2015 14.05.2015 zmiany zarządzenia nr 106/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Zgierza, zmienionego Zarządzeniem Nr 263/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 października 2014 roku
140/VII/2015 14.05.2015 przyznania nagrody sportowej Rady Miasta Zgierza za rok 2014
139/VII/2015 14.05.2015 przyznania nagród sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2015
138/VII/2015 14.05.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ulicy Jaśminowej 4
137/VII/2015 12.05.2015 zmiany zarządzenia Nr 131/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Adama Mickiewicza w Zgierzu, ul. Bolesława Leśmiana 1
136/VII/2015 11.05.2015 pamiątkowego "Zgierskiego Medalu - 25 lat Samorządności"
135/VII/2015 08.05.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
134/VII/2015 08.05.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zdań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
133/VII/2015 08.05.2015 ogłoszenia wykazu, obejmującego przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3a
132/VII/2015 08.05.2015 powołania Komisji rekomendującej kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta Zgierza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury
131/VII/2015 08.05.2015 ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Adama Mickiewicza, ul. Bolesława Leśmiana 1
130/VII/2015 07.05.2015 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Jana Śniechowskiego 22-24D służebnością przesyłu
129/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Ozorkowskiej 15 oraz ul. Romantycznej 2A służebnością przesyłu
128/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 31 służebnością przesyłu
127/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Konstantego Gałczyńskiego 38 służebnością przesyłu
126/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 74, 70A i 74B służebnością przesyłu
125/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Stanisława Dubois 29-33 służebnością przesyłu
124/VII/2015 07.05.2015 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Czarnej 16 służebnością gruntową
123/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy 1 Maja 63, 67B, 69, 71, 73, 77 i ulicy Powstańców Śląskich 6A służebnością przesyłu
122/VII/2015 07.05.2015 obciążenia dziełek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Szczepana Rembowskiego 32 i 34 służebnością przesyłu
121/VII/2015 07.05.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy pl. Targowym 8-9a oraz ul. Targowej 2 służebnością przesyłu
120/VII/2015 07.05.2015 zawarcia kolejnej umowy użyczenia obejmującej 1/2 części powierzchni gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 62, 62B, 62C, 3 Maja 69g
119/VII/2015 07.05.2015 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
118/VII/2015 07.05.2015 przedłużenia na rzecz dotychczasowego dzierżawy 1/4 części powierzchni gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ul. Długiej 62, 62B, 62C, 3 Maja 69g
117/VII/2015 07.05.2015 zmiany zarządzenia Nr 97/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 20 kwietnia 2015 r. dotyczącego powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
116/VII/2015 06.05.2015 wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej 106
115/VII/2015 06.05.2015 wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Emilii Plater 3c
114/VII/2015 06.05.2015 przedłużenia umowy na rzecz dotychczasowego najemcy umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Ks.Jerzego Popiełuszki 3a
113/VII/2015 06.05.2015 przedłużenia umowy dzierżawy części gruntu położonego w Zgierzu przy ul. Kolejowej
112/VII/2015 06.05.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
111/VII/2015 06.05.2015 zmiany zarządzenia Nr 91/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
110/VII/2015 04.05.2015 zamiany działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Benzantronowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 383/3 o powierzchni 1342 m2 na działki położone w 121 obrębie geodezyjnym oznaczone numerami ewidencyjnymi 342/9 o powierzchni 880 m2 i 342/6 o powierzchni 766 m2
109/VII/2015 30.04.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
108/VII/2015 30.04.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych , zadań zakresu administracji rządowej zleconych miastu oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego
107/VII/2015 28.04.2015 rozpatrzenia uwagi dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej
106/VII/2015 27.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. Łęczyckiej 59
105/VII/2015 23.04.2015 ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
104/VII/2015 22.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do dalszego wydzierżawiania grunty położone w Zgierzu przy ulicy Cegielnianej 4, 4 A, Wiosny Ludów 28, 30, 32, 34
103/VII/2015 22.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawiania część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy 3-go Maja 81B
102/VII/2015 22.04.2015 zmiany zarządzenia Nr 8/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza
101/VII/2015 22.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Żytniej oznaczoną nr ewidencyjnym 55/1 o pow. 203 m2
100/VII/2015 22.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gruntu położone w Zgierzu przy ulicy Orzechowej oznaczone nr ewidencyjnym 129/6 pow. 18 m2 oraz 129/7 o pow. 330 m2 i 129/11 o pow. 176 m2
99/VII/2015 22.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Chopina oznaczoną numerem ewidencyjnym 170/4 o pow. 109 m2
98/VII/2015 21.04.2015 zmiany regulaminu pracy Urzędu Miasta Zgierza
97/VII/2015 20.04.2015 powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze miasta Zgierza wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
96/VII/2015 16.04.2015 nadania Regulaminu w sprawie dowozu lub zwrotu kosztów przejazdu dzieci/uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasto Zgierz do szkół (przedszkoli, ośrodków)
95/VII/2015 16.04.2015 zasad udostępniania informacji publicznych, będących w posiadaniu Urzędu Miasta Zgierza
94/VII/2015 15.04.2015 powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
93/VII/2015 13.04.2015 regulaminu dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Zgierza
92/VII/2015 10.04.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
91/VII/2015 10.04.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
90/VII/2015 08.04.2015 zmiany zarządzenia Nr 134/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie powołania w składzie Rady Muzeum Miasta Zgierza
89/VII/2015 08.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Łęczyckiej 59
88/VII/2015 07.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Zawiszy 45
87/VII/2015 02.04.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Dolnej służebnością przesyłu
86/VII/2015 02.04.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul.Szczepana Rembowskiego służebnością przesyłu
85/VII/2015 02.04.2015 obciążenia działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul.Łęczyckiej 24 służebnością przesyłu
84/VII/2015 02.04.2015 obciążenia działki gruntu położonej w Zgierzu przy pl. Targowym służebnością przesyłu
83/VII/2015 02.04.2015 oddania do dalszego używania nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Długiej 77 i ulicy Cezaka 12
82/VII/2015 02.04.2015 przedłużenia umowy dzierżawy gruntów położonych w Zgierzu przy ul. Cegielnianej 4, 4A, Wiosny Ludów 28, 30, 32, 34
81/VII/2015 02.04.2015 wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Zawiszy 45A
80/VII/2015 02.04.2015 wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy 3 Maja 81B
79/VII/2015 02.04.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Ciosnowskiej 12
78/VII/2015 02.04.2015 zmieniające zarządzenie nr 49/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Zgierza
77/VII/2015 31.03.2015 zmiany zarządzenia Nr 95/VI/2011 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 kwietnia 2011 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
76/VII/2015 31.03.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
75/VII/2015 31.03.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Zgierzu przy ulicy Radosnej 14, 16, 20, 26 przeznaczone do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
74/VII/2015 31.03.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
73/VII/2015 31.03.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu i zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej
72/VII/2015 30.03.2015 powołania Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie rozwoju i funkcjonowania Targowiska Miejskiego
71/VII/2015 27.03.2015 powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego
70/VII/2015 24.03.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do dalszego wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy S.Cezaka 9
69/VII/2015 20.03.2015 określenia liczby zastępców Prezydenta Miasta Zgierza
68/VII/2015 18.03.2015 zmiany zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza, zmienionego Zarządzeniem Nr 44/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 roku
67/VII/2015 18.03.2015 powołania Komisji konkursowej
66/VII/2015 17.03.2015 przygotowania i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego pn."Kierowanie realizacją zadań obronnych w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego na terenie województwa łódzkiego, obejmującego obszar Powiatu Zgierskiego, w tym Gminy Miasto Zgierz - praktyczna realizacja zadań związana z alarmowym uzupełnieniem Sił Zbrojnych RP-AKAP"
65/VII/2015 12.03.2015 powołania Komisji składającej się z pracowników Urzędu Miasta Zgierza ds. wyboru członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego spośród zgłoszeń dokonanych przez jednostki pomocnicze
64/VII/2015 12.03.2015 przyznania stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza za rok 2014
63/VII/2015 11.03.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części działki gruntu położonej w Zgierzu stanowiącej płytę Placu Jana Pawła II
62/VII/2015 11.03.2015 powołania Komisji składającej się z pracowników Urzędu Miasta Zgierza ds. wyboru członków Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego spośród mieszkańców Gminy Miasto Zgierz
61/VII/2015 10.03.2015 utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta Zgierza na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
60/VII/2015 10.03.2015 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu
59/VII/2015 10.03.2015 przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu
58/VII/2015 05.03.2015 zmiany Zarządzenia nr 288/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu zajmującego się przygotowaniem i realizacją projektów w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
57/VII/2015 04.03.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczonej do wydzierżawienia części gruntu z działki położonej w Zgierzu przy ulicy Józefa Piłsudskiego 27
56/VII/2015 04.03.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Cezaka 7F
55/VII/2015 04.03.2015 ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 15 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r.
54/VII/2015 04.03.2015 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
53/VII/2015 04.03.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
52/VII/2015 04.03.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Chopina oznaczonej nr ewidencyjnym 170/4 o pow. 109 m2
51/VII/2015 04.03.2015 przeznaczenia w drodze bezprzetargowej prawa własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Żytniej oznaczonej nr ewidencyjnym 55/1 o pow. 203 m2
50/VII/2015 04.03.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Orzechowej oznaczonych numerami ewidencyjnymi 129/6 o pow. 18m2 oraz 129/7 o pow. 330 m2 i 129/11 o pow. 176 m2
49/VII/2015 02.03.2015 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2015 roku w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146)
48/VII/2015 02.03.2015 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu przy ulicy Stanisław Dubois 21A, 23, 25, 27, 29a-33a oraz obciążenia działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/33, stanowiącej drogę wewnętrzną służebnością gruntową
47/VII/2015 02.03.2015 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Stanisława Dubois 10 służebnością przesyłu
46/VII/2015 27.02.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
45/VII/2015 27.02.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
44/VII/2015 26.02.2015 zmiany zarządzenia Nr 16/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
43/VII/2015 23.02.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do wynajęcia budynek użytkowy położony w Zgierzu przy ulicy Długiej 9A
42/VII/2015 20.02.2015 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Zgierskiego w sprawie zmiany uchwały LIV/706/14 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2015
41/VII/2015 20.02.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
40/VII/2015 19.02.2015 zmiany zarządzenia Nr 235/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miasta Zgierza z dnia 16 grudnia 2014 r.
39/VII/2015 19.02.2015 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015
38/VII/2015 19.02.2015 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2015
37/VII/2015 18.02.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do dalszego najmu budynek położony w Zgierzu przy ulicy P. Skargi 23
36/VII/2015 18.02.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
35/VII/2015 18.02.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia część działki gruntu położonej w Zgierzu przy ulicy Szczawińskiej 123
34/VII/2015 16.02.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do obciążenia prawem użytkowania część nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ul. Śniechowskiego 22-24D
33/VII/2015 11.02.2015 powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
32/VII/2015 11.02.2015 wyznaczenia na terenie miasta Zgierza miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
31/VII/2015 06.02.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
30/VII/2015 06.02.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
29/VII/2015 06.02.2015 powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w użytkowanie, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę oraz prowadzenia rokowań
28/VII/2015 05.02.2015 przedłużenia umowy najmu budynku położonego w Zgierzu przy ul. P. Skargi 23
27/VII/2015 02.02.2015 ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
26/VII/2015 02.02.2015 oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości, położonych w Zgierzu przy ul. Witkacego 8-10
25/VII/2015 02.02.2015 zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców wraz z jednoczesnym zbyciem prawa własności ułamkowej części gruntu oraz zmiany zarządzenia Nr 75/V/2010 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców zmienionego zarządzeniem Nr 83/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 kwietnia 2012 r., zarządzeniem Nr 137/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz zarządzeniem Nr 126/VI/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31 maja 2013 r.
24/VII/2015 02.02.2015 obciążenia działki położonej w Zgierzu przy ulicy Stanisława Dubois 29a-33a służebnością przesyłu
23/VII/2015 02.02.2015 obciążenia działki położonej w Zgierzu przy ulicy Malinka 2 służebnością przesyłu
22/VII/2015 02.02.2015 zmiany zarządzenia Nr 174/VI/2014 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie ustanowienia na nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Śniechowskiego 22-24D użytkowania
21/VII/2015 02.02.2015 ogłoszenia konkursu i wprowadzenia regulaminu konkursu "Pokaz Mody - Moda okresu panowania dynastii Jagiellonów"
20/VII/2015 02.02.2015 zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych
19/VII/2015 02.02.2015 upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Zgierz
18/VII/2015 30.01.2015 zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
17/VII/2015 30.01.2015 powołania Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza
16/VII/2015 30.01.2015 nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza
15/VII/2015 27.01.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części gruntu z działek położonych w Zgierzu przy ulicy Mielczarskiego 15-17
14/VII/2015 23.01.2015 ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia wolnych lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
13/VII/2015 22.01.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74a
12/VII/2015 22.01.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowaną działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ul. Ciosnowskiej 74f
11/VII/2015 21.01.2015 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
10/VII/2015 19.01.2015 ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasto Zgierz
9/VII/2015 14.01.2015 wyznaczenia nauczycieli do zastępowania przebywających na urlopie na poratowanie zdrowia dyrektora i wicedyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Jana Kochanowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zgierzu, ul. 3 Maja 46A do czasu powrotu
8/VII/2015 14.01.2015 wykonania uchwały Nr LIII/651/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych Rady Miasta Zgierza
7/VII/2015 12.01.2015 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców
6/VII/2015 12.01.2015 powołania Komisji ds.przejęcia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 4-6
5/VII/2015 08.01.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do dalszego najmu budynek położony w Zgierzu przy ulicy H. Dąbrowskiego 25
4/VII/2015 08.01.2015 ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do wydzierżawienia działkę gruntu położoną w Zgierzu przy ulicy Długiej 31
3/VII/2015 02.01.2015 zmieniające zarządzenie Nr 52/VI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zgierza
2/VII/2015 02.01.2015 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 34-46 służebnością gruntową
1/VII/2015 02.01.2015 obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Grudzińskiej 6A służebnością przesyłu

Ilość odsłon: 9204
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-12-28 14:42
Ostatnia zmiana: 2017-12-20 11:52
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie 254/VII/2015 PMZ traci moc zarządzeniem Nr 384/VII/2017.

Rejestr zmian - (158)
Data: 2017-12-20 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie 254/VII/2015 PMZ traci moc zarządzeniem Nr 384/VII/2017.
Data: 2016-07-12 10:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Formatowanie tabeli.
Data: 2016-01-28 09:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2016-01-08 11:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-31 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-30 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-12-30 10:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-28 14:43Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-12-21 10:24Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-12-18 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-12-18 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-18 09:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-16 14:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-10 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-08 12:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-07 13:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-12-03 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-27 15:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-27 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-20 15:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-20 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-18 08:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie linku przy nr 394.
Data: 2015-11-17 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-16 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-12 14:33Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-11-12 12:31Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-11-10 10:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-11-09 15:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-11-06 14:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-05 08:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-11-03 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-29 10:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-10-28 16:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-23 16:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-21 12:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-20 18:00Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-10-19 15:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-16 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-13 16:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-13 13:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-12 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-08 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-05 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-10-01 15:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-29 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-25 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie linków.
Data: 2015-09-25 13:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-23 12:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-22 10:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-09-21 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-18 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-16 10:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-11 15:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-10 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-10 10:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-09 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-09-07 16:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-09-07 13:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-09-04 22:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-04 09:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-03 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-09-02 14:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-09-01 13:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-28 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-08-27 09:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-26 14:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-08-26 10:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-20 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-17 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-08-13 14:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-13 10:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-08-12 13:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-12 12:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-11 14:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-08-10 14:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-08-05 11:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja załącznika do zarządzenia Nr 240/VII/2015.
Data: 2015-07-31 15:39Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-30 12:03Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-29 15:11Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-28 15:29Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-28 15:08Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-27 09:45Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-24 09:05Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-22 14:22Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-07-17 11:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-07-16 09:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-07-14 13:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-07-09 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-07-07 09:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-07-03 15:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-07-02 15:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-07-02 10:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu oraz publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-07-01 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-29 16:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-25 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-06-23 11:00Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ
Data: 2015-06-18 15:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-15 15:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-06-15 08:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-06-12 15:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-11 12:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-06-11 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-09 10:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-08 09:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-06-05 15:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-06-02 16:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-06-02 11:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-28 09:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-05-27 13:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-27 10:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzenia PMZ.
Data: 2015-05-22 13:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-22 09:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-21 12:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzenia nr 135.
Data: 2015-05-21 10:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-15 10:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu i publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-13 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-12 16:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-05-08 16:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-28 17:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-24 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-21 16:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-16 13:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie zarządzeń do bazy.
Data: 2015-04-14 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-09 09:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zarządzeń Nr 73 i 74.
Data: 2015-04-03 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-02 14:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-04-02 09:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-30 13:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-27 14:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-27 11:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-20 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ oraz publikacja ponowna zarządzenia Nr 28/VII/2015.
Data: 2015-03-18 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-16 11:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-12 14:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-11 11:23Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ
Data: 2015-03-10 16:06Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja wykazu Zarządzeń PMZ
Data: 2015-03-05 15:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-05 15:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-03 10:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-03-02 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-25 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-20 15:44Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja Zarządzeń PMZ
Data: 2015-02-20 15:41Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja Zarządzeń PMZ
Data: 2015-02-20 12:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie daty w wykazie.
Data: 2015-02-18 11:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-17 17:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-12 12:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-06 15:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-03 11:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-02-02 16:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-28 08:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana daty w wykazie.
Data: 2015-01-26 15:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-22 10:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-19 10:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie tytułu zarządzenia Nr 2/VII/2015.
Data: 2015-01-16 12:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-15 10:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-13 11:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-12 10:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zarządzeń PMZ.
Data: 2015-01-02 14:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator