Projekty uchwał przekazane pod obrady IV sesji RMZ
29 stycznia 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:                       

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z III sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu.
Autopoprawka z dnia 27.01.2015 r.

Pkt 8. porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029:

Pkt 8. ppkt a) porządku obrad

przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem,

Pkt 8. ppkt b) porządku obrad
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,

Pkt 8. ppkt c) porządku obrad
odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,

Pkt 8. ppkt d) porządku obrad
dyskusja nad projektem uchwały,

Pkt 8. ppkt e) porządku obrad
głosowanie projektu uchwały.

Pkt 9. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2015:

Pkt 9. ppkt a) porządku obrad
przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem i odczytanie stanowiska do wniosków przekazanych przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza,

Pkt 9. ppkt b) porządku obrad
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad
odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
dyskusja nad projektem uchwały,

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
głosowanie projektu uchwały.

Pkt 10. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu,

Pkt 10. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ławnika,

Pkt 10. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Rady Społecznej Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,

Pkt 10. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz,

Pkt 10. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do Programu Erasmus+, w ramach akcji 1. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”, w celu realizacji projektu pn. „Nowe możliwości to nowe wyzwania”,

Pkt 10. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadań własnych gminy z zakresu gospodarki komunalnej i utrzymania dróg gminnych,

Pkt 10. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej „Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz na 2015 rok,

Pkt 10. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz,

Pkt 10. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza.

Pkt 11. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1315
Dokument wytworzył(a): Radosław Gajda
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-01-22 14:34
Ostatnia zmiana: 2015-01-28 11:56
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2015-01-28 11:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2015-01-23 12:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu z pkt 10f.
Data: 2015-01-22 14:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2015-01-22 14:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator