Projekty uchwał przekazane pod obrady V sesji RMZ
26 lutego 2014 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z IV sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienie w skład Rady Osiedla Stare Miasto w Zgierzu.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Miasto Zgierz organizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady w 2015 roku, jako zadania publicznego o charakterze powiatowym w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywności Lokalnej ”Razem więcej” dla Gminy Miasto Zgierz
na 2015 rok
.
Autopoprawka do projektu uchwały

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/322/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Zgierza w roku budżetowym 2015.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/381/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu do Programu Erasmus+, w ramach akcji KA2- Mobilność kadry edukacji szkolnej - Partnerstwa Strategiczne, w celu realizacji projektu pn. „Mathematics
is whole and in Any”
.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2019 z perspektywą do roku 2025 spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz”
Sp. z o.o.


Pkt 8. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Ilość odsłon: 1066
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta, Biuro Rady
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-02-20 08:54
Ostatnia zmiana: 2015-02-23 15:54
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2015-02-23 15:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2015-02-20 08:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator