Zarządzenia PMZ - rok 2005

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

IV KADENCJA
170/IV/2005 30.12.2005 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych
169/IV/2005 30.12.2005 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
168/IV/2005 30.12.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
167/IV/2005 30.12.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
166/IV/2005 29.12.2005 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
165/IV/2005 29.12.2005 r. wykonania przysługującemu Gminie Miasto Zgierz prawa pierwokupu
164/IV/2005 28.12.2005 r. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz"
163/IV/2005 28.12.2005 r. wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz"
162/IV/2005 27.12.2005 r. utworzenia Rady Doradczej Do Spraw Gospodarczych przy Prezydencie Miasta Zgierza
161/IV/2005 22.12.2005 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych
160/IV/2005 22.12.2005 r. określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa
159/IV/2005 21.12.2005 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych
158/IV/2005 16.12.2005 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
157/IV/2005 16.12.2005 r. zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych
156/IV/2005
traci moc zarządzeniem
Nr
149/V/2009 
z dn. 24.07.2009 r.
15.12.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 112/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 października 2004 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz oraz na zbycie przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
155/IV/2005 12.12.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych
154/IV/2005 12.12.2005 r. powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Żłobka w Zgierzu
153/IV/2005 12.12.2005 r. ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży, sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości stanowiącej dostęp do drogi publicznej
152/IV/2005 05.12.2005 r. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 127
151/IV/2005 05.12.2005 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
150/IV/2005 30.11.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
149/IV/2005 30.11.2005 r. dotyczące uchylenia uchwały Nr 81/98 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 30 września 1998 r. dotyczącej określenia zasad korzystania z przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Zgierza
148/IV/2005 30.11.2005 r. dotyczące zmiany uchwały Nr 43/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie gospodarowania przystankami autobusowymi i tramwajowymi na terenie miasta Zgierza
147/IV/2005 30.11.2005 r. powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz ustalenia zasad i trybu jej pracy
146/IV/2005 30.11.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i zleconych
145/IV/2005 28.11.2005 r. Regulaminu pracy komisji przetargowej
144/IV/2005 28.11.2005 r. zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2006 w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza
143/IV/2005 25.11.2005 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza w Zespole Radców Prawnych
142/IV/2005 24.11.2005 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Różanej
141/IV/2005 23.11.2005 r. Regulaminu pracy komisji przetargowej
Załącznik do zarządzenia - REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ
140/IV/2005 21.11.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
139/IV/2005 18.11.2005 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
138/IV/2005 18.11.2005 r. zmiany uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 r. w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza
137/IV/2005 16.11.2005 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Piątkowskiej 32, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 19/2
136/IV/2005 15.11.2005 r. odwołania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Zgierza oraz odwołania społecznych asystentów Prezydenta Miasta Zgierza
135/IV/2005 10.11.2005 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 26D
134/IV/2005 09.11.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu przy ulicach: B. Leśmiana nr 2-10 i nr 8-10, J. Tuwima nr 8-18, L. Staffa, Witkacego nr 1-23 i nr 1-9
133/IV/2005 09.11.2005 r. powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji
132/IV/2005 08.11.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka” w Zgierzu
131/IV/2005 03.11.2005 r. zamiany gruntów położonych w Zgierzu przy ul. Aleksandrowskiej 59 A, B, D, E, i Jagiellońskiej 28
130/IV/2005 03.11.2005 r. oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności garaży, sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości stanowiącej dostęp do drogi publicznej, wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością gruntową
129/IV/2005 03.11.2005 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 26D
128/IV/2005 31.10.2005 r. opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na IV kwartał 2005 roku
127/IV/2005 31.10.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
126/IV/2005 31.10.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości, na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
125/IV/2005 31.10.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „Jubilatka” w Zgierzu prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: Stanisława Dubois Nr 11 - 15 i 3 Maja Nr 13
124/IV/2005 25.10.2005 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
123/IV/2005 21.10.2005 r. nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Tatrzańskiej Nr 2-6 i Nr 8
122/IV/2005 21.10.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości, na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu, położonych w Zgierzu przy ulicach: B. Leśmiana nr 2-10 i nr 8-10, J. Tuwima nr 8-18, L. Staffa, Witkacego nr 1-23 i nr 1-9
121/IV/2005 21.10.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1061/13, nr 1061/16, nr 1061/22, nr 1061/23, nr 1071/3, nr 1208/10 położonych w Zgierzu przy ul. Ossowskiego i ul. Rembielińskiego
120/IV/2005 20.10.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 100/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. zmienionego zarządzeniem Nr 108/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 października 2005 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
119/IV/2005 19.10.2005 r. ustalenia preliminarza finansowego wydatków rzeczowych na przeprowadzenie wyborów w dniu 25 września 2005 r.
118/IV/2005 19.10.2005 r. zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy Stępowizna
117/IV/2005 19.10.2005 r. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej nr 69A służebnością dostępu do drogi publicznej
116/IV/2005 18.10.2005 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Oświaty
115/IV/2005 14.10.2005 r. zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2005/2006
114/IV/2005 14.10.2005 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Zgierza Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji
113/IV/2005 12.10.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi.
112/IV/2005 12.10.2005 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Piaskowice-Aniołów w Zgierzu.
111/IV/2005 12.10.2005 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1061/13, nr 1061/16, nr 1061/22, nr 1061/23, nr 1071/3, nr 1208/10 położonych w Zgierzu przy ul. Ossowskiego i ul. Rembielińskiego.
110/IV/2005
traci moc Zarządzeniem
Nr
144/V/2009 PMZ
z dn. 13.07.2009 r.
12.10.2005 r. sprzedaży nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Gospodarczej 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28.
109/IV/2005 10.10.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
108/IV/2005 06.10.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 100/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 września 2005 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
107/IV/2005 30.09.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza
106/IV/2005 30.09.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
105/IV/2005 30.09.2005 r. ustanowienia gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu
104/IV/2005 28.09.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
103/IV/2005 22.09.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 96/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 września 2005 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
102/IV/2005 21.09.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
101/IV/2005 21.09.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Budownictwa Wielorodzinnego Własnościowego im. 700-lecia m. Zgierza w Zgierzu prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy: 1 Maja nr 30, nr 32-36 i 3 Maja nr 37, nr 37A, nr 37B
100/IV/2005 19.09.2005 r. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
99/IV/2005 16.09.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Spółdzielni Budownictwa Wielorodzinnego Własnościowego im. 700-lecia m. Zgierza w Zgierzu prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy: 1 Maja nr 30, nr 32-36 i 3 Maja nr 37, nr 37A, nr 37B
98/IV/2005 09.09.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości, na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
97/IV/2005 07.09.2005 r. ustanowienia gminnego koordynatora do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu
96/IV/2005 05.09.2005 r. powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
95/IV/2005 01.09.2005 r. powołania Zespołu ds. monitoringu na terenie Zgierza
94/IV/2005 29.08.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
93/IV/2005 29.08.2005 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2004 rok
92/IV/2005 22.08.2005 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
91/IV/2005 19.08.2005 r. wprowadzenia regulaminu naboru na wolne miejsca urzędnicze
90/IV/2005 16.08.2005 r. zmiany uchwały Nr 56/96 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach komunalnych stanowiących własność Miasta Zgierza oraz pobierania z tego tytułu opłat
89/IV/2005 12.08.2005 r. powierzenia stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu
88/IV/2005 12.08.2005 r. powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. A. Mickiewicza w Zgierzu
87/IV/2005 12.08.2005 r. powierzenia stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Armii Krajowej w Zgierzu
86/IV/2005
traci moc zarządzeniem
Nr 129/V/2008

z dn. 19.06.2008 r.
28.07.2005 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
85/IV/2005 28.07.2005 r. postępowania w sytuacjach kryzysowych
84/IV/2005 28.07.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 26 października do 3 listopada 2005 r.
83/IV/2005 28.07.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych
82/IV/2005 22.07.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
81/IV/2005 22.07.2005 r. bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Cmentarnej
80/IV/2005 22.07.2005 r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością
79/IV/2005 22.07.2005 r. bezprzetargowego zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Marii Kuncewiczowej
78/IV/2005 22.07.2005 r. wynajęcia na okres 4 lat miejskiego lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5
77/IV/2005 22.07.2005 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Lipowej Nr 31, na rzecz jej użytkownika wieczystego
76/IV/2005 21.07.2005 r. zmiany zarządzenia o przeprowadzeniu wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
75/IV/2005 13.07.2005 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego - licytacji na okres 10 lat części gruntu z działki oznaczonej nr ewid. 466 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej Nr 65-69
74/IV/2005 08.07.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego nr 25-29
73/IV/2005 07.07.2005 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
72/IV/2005 07.07.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych położonych przy ulicy Juliana Tuwima, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
71/IV/2005 05.07.2005 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
70/IV/2005 01.07.2005 r. ustalenia harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta na 2006 rok
69/IV/2005 01.07.2005 r. opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na III kwartał 2005 roku
68/IV/2005 30.06.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego nr 4-6
67/IV/2005 30.06.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy: 1 Maja nr 69-81, 1 Maja nr 75, Sz. Rembowskiego nr 54, Sz. Rembowskiego, Długiej nr 93 i 95, S. Dubois nr 21-27, Sz. Rembowskiego nr 29 i 28, Długiej nr 66C i 71/73, E. Plater nr 1, L. Staffa, L. Staffa nr 40-48, nr 38-48A i nr 40-50, Kamiennej nr 18A, Parzęczewskiej nr 25-31, 33A, 33, B. Leśmiana nr 2-10, 8-10, K. K. Baczyńskiego nr 7 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu
66/IV/2005 30.06.2005 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
65/IV/2005 30.06.2005 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Proboszczewice-Lućmierz w Zgierzu
64/IV/2005 30.06.2005 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu
63/IV/2005 30.06.2005 r. przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Podleśna w Zgierzu
62/IV/2005 30.06.2005 r. przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz, a przekazanych do użytkowania Przedszkolu Niepublicznemu "Promyczek" Ewa Sosnowska w Zgierzu
61/IV/2005 27.06.2005 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi
60/IV/2005 21.06.2005 r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością
59/IV/2005 21.06.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Juliana Tuwima
58/IV/2005 21.06.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu, prawo własności udziału wynoszącego 4857/339020 części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego nr 25-29
57/IV/2005 21.06.2005 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat miejsc handlowych na działce oznaczonej nr ewid. 466 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej Nr 65-69
56/IV/2005 20.06.2005 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat
55/IV/2005 13.06.2005 r. powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.
54/IV/2005 13.06.2005 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zgierzu udział wynoszący 334163/339020 części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Tadeusza Boya-Żeleńskiego nr 25-29
53/IV/2005 13.06.2005 r. ogłoszenia wyborów pracownika uprawnionego do reprezentowania pracowników w sprawach dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
52/IV/2005 31.05.2005 r. zmiany uchwały Nr 42/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przyznającej stypendia Rady Miasta Zgierza i powołania składu osobowego komisji stypendialnej
51/IV/2005 31.05.2005 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i powierzonych
50/IV/2005 31.05.2005 r. zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego
49/IV/2005
traci moc zarządzeniem
Nr
95/VI/2011 PMZ
30.05.2005 r. zmiany zarządzenia Nr 42/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 czerwca 2003 r. dotyczącego powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu
48/IV/2005 30.05.2005 r. powołania Komisji Stypendialnej do spraw udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zameldowanych na stałe na terenie Gminy Miasto Zgierz, ustalenia zasad i trybu jej pracy
47/IV/2005 25.05.2005 r. ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Miasto Zgierz
46/IV/2005 24.05.2005 r. powołania Rady Muzeum Miasta Zgierza
45/IV/2005 18.05.2005 r.

sprzedaży nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Henryka Sienkiewicza Nr 21

44/IV/2005 18.05.2005 r.

nabycia nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy Pułaskiego nr 54D, nr 54E, nr 56 oraz drogi bez nazwy

43/IV/2005 18.05.2005 r.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: 1 Maja nr 69-81, 1 Maja nr 75, Szczepana Rembowskiego nr 54, Szczepana Rembowskiego, Długiej nr 93 i nr 95, Stanisława Dubois nr 21-27, Szczepana Rembowskiego nr 29 i nr 28, Długiej nr 66C i nr 71/73, Emilii Plater nr 1, Leopolda Staffa, Leopolda Staffa nr 40-48, nr 38-48A i nr 40-50, Kamiennej nr 18A, Parzęczewskiej nr 25-31, 33A, 33, B. Leśmiana nr 2-10 i nr 8-10, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nr 7

42/IV/2005 18.05.2005 r.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Tadeusza Boya - Żeleńskiego nr 4-6

41/IV/2005 16.05.2005 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych

40/IV/2005 16.05.2005 r.

zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 8A i ul. Konstantynowskiej

39/IV/2005 12.05.2005 r.

zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych

38/IV/2005 06.05.2005 r.

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz"

37/IV/2005 29.04.2005 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i powierzonych

36/IV/2005 25.04.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy Piątkowskiej 83n, 83k, 83p, 83t, 83h oraz przy ulicy Ciosnowskiej 74i i 74d przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

35/IV/2005 21.04.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

34/IV/2005 14.04.2005 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości, oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Zgierzu przy ul. Norberta Barlickiego Nr 3 i 3b, na rzecz ich użytkownika wieczystego

33/IV/2005 05.04.2005 r.

dnia wolnego dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Zgierz

32/IV/2005 04.04.2005 r.

dnia wolnego dla pracowników Urzędu Miasta Zgierza

31/IV/2005 31.03.2005 r.

zmian budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i zleconych

30/IV/2005 22.03.2005 r.

wskazania Pełnomocnika do spraw Realizacji Projektu "Kanalizacja sanitarna Miasta Zgierza wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków"

29/IV/2005 21.03.2005 r.

zmiany zarządzenia Nr 6/99 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Zgierza zmienionego zarządzeniem Nr 4/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 stycznia 2003 roku oraz zarządzeniem Nr 3/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 stycznia 2004 roku

28/IV/2005 17.03.2005 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych i zleconych

27/IV/2005 15.03.2005 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych

26/IV/2005 15.03.2005 r.

rozpatrzenia uwag dotyczących projektu "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza"

25/IV/2005 11.03.2005 r.

ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 1 czerwca 2005 r. do 31 lipca 2005 r.

24/IV/2005 11.03.2005 r.

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasta Zgierza służebnością gruntową

23/IV/2005 11.03.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

22/IV/2005 09.03.2005 r.

przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Zgierza

21/IV/2005 09.03.2005 r.

określenia podziału miasta Zgierza na okręgi wyborcze i określenia wzoru listy podpisów do zgłaszania kandydatów, w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza ogłoszonych na dzień 8 kwietnia 2005 r.

20/IV/2005 04.03.2005 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

19/IV/2005 01.03.2005 r.

ustalenia planu finansowego dochodów zadań zleconych na rok 2005

18/IV/2005 01.03.2005 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na 2005 rok

17/IV/2005 01.03.2005 r.

zmieniające zarządzenie Nr 106/IV/04 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 września 2004 r. w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Zgierza

16/IV/2005 23.02.2005 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2005 w zakresie zadań własnych

15/IV/2005 22.02.2005 r. oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Stanisława Fijałkowskiego 2 i 4a na rzecz Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu
14/IV/2005 17.02.2005 r. obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zgierz służebnością
13/IV/2005 16.02.2005 r. przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na 2005 rok
12/IV/2005 16.02.2005 r. ustalenia planu finansowego zadań zleconych na rok 2005
11/IV/2005 10.02.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Zgierzu przy Al. Armii Krajowej 14-16

10/IV/2005 08.02.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

9/IV/2005 08.02.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

8/IV/2005 08.02.2005 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

7/IV/2005 07.02.2005 r.

zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

6/IV/2005 31.01.2005 r.

wprowadzenia "Instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta Zgierza"

5/IV/2005 27.01.2005 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Stanisława Dubois Nr 36A, Zawadzkiej Nr 16B, Bolesława Leśmiana, Bolesława Leśmiana Nr 1 i Kamiennej nr 81 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu

4/IV/2005 20.01.2005 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, położonych w Zgierzu przy ul. Norberta Barlickiego Nr 3 i 3b, na rzecz ich użytkownika wieczystego

3/IV/2005 20.01.2005 r.

wykonania uchwały Nr XXV/233/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 września 2004 r. w sprawie stypendiów sportowych Rady Miasta Zgierza
Załącznik Nr 1 - Regulamin pracy komisji stypendialnej
Załącznik Nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe

2/IV/2005 20.01.2005 r.

użyczenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Cezaka 12

1/IV/2005 20.01.2005 r.

użyczenia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długa 77


Ilość odsłon: 2679
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-06-20 09:50
Ostatnia zmiana: 2011-05-13 14:16
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 49/IV/2005 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2011-05-13 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 49/IV/2005 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.
Data: 2009-07-30 13:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 156/IV/2005.
Data: 2009-07-14 12:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 110/IV/2005 PMZ.
Data: 2009-01-21 11:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2008-06-20 09:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja. Informacje przeniesione ze strony archiwalnej.
separator