Zarządzenia PMZ - rok 2004

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

IV KADENCJA
137/IV/2004 30.12.2004 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych
136/IV/2004 30.12.2004 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
135/IV/2004 29.12.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i powierzonych
134/IV/2004 17.12.2004 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści z mocy prawa nabywają prawo własności

Załącznik do Zarządzenia Nr 134/IV/2004- wykaz nieruchomości
133/IV/2004 17.12.2004 r. uwzględnienia w części zarzutów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE - WSCHÓD
132/IV/2004 17.12.2004 r. nieuwzględnienia zarzutów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE - WSCHÓD
131/IV/2004 17.12.2004 r. uwzględnienia zarzutów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE - WSCHÓD
130/IV/2004 17.12.2004 r. nieuwzględnienia w części zarzutów wniesionych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE - WSCHÓD
129/IV/2004 15.12.2004 r. uzupełnienia składu komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
128/IV/2004 14.12.2004 r. zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego na rok 2005 w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza
127/IV/2004 14.12.2004 r. określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa
126/IV/2004 09.12.2004 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Stanisława Dubois Nr 36A, Zawadzkiej Nr 16B, Bolesława Leśmiana, Bolesława Leśmiana 1 i Kamiennej nr 81
125/IV/2004 02.12.2004 r. powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
124/IV/2004 30.11.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych
123/IV/2004 17.11.2004 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 41a
122/IV/2004 17.11.2004 r. zmiany zarządzenia Nr 101/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 września 2004 r. w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul.3 Maja Nr 69h i ul. Długiej 62B
121/IV/2004 17.11.2004 r. ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
120/IV/2004 10.11.2004 r. wykonania uchwały Nr XXVI/246/04 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2004 roku
119/IV/2004 09.11.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej Nr 58
118/IV/2004 05.11.2004 r. zmiany zarządzenia nr 91/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Kasprowicza Nr 60, 62-64, Cmentarnej i Cmentarnej Nr 22, 24, 25
117/IV/2004 29.10.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych
116/IV/2004 25.10.2004 r. zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2004/2005
115/IV/2004 25.10.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Juliana Tuwima oznaczoną nr ewid. 203/27
114/IV/2004 07.10.2004 r. powierzenia obowiązków dyrektora Muzeum Miasta Zgierza
113/IV/2004 06.10.2004 r. odwołania dyrektora Muzeum Miasta Zgierza
112/IV/2004
traci moc zarządzeniem
Nr
149/V/2009 
z dn. 24.07.2009 r.
06.10.2004 r. powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz prowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz oraz na zbycie przysługującego Gminie Miasto Zgierz prawa użytkowania wieczystego
111/IV/2004 04.10.2004 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat
110/IV/2004 30.09.2004 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych
109/IV/2004 29.09.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych
108/IV/2004 21.09.2004 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego - licytacji na okres 10 lat gruntu z działki oznaczonej nr ewid. 456 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej Nr 65-69
107/IV/2004 21.09.2004 r. ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania w najem na okres 5 lat lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Stanisława Dubois Nr 30 na działce oznaczonej nr ewid. 201/3
106/IV/2004 16.09.2004 r. ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Zgierza
105/IV/2004 14.09.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu oznaczone nr ewid. 12/3 i 12/5 położone przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 14
104/IV/2004 14.09.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów Nr 72a
103/IV/2004 14.09.2004 r. sprzedaży nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Juliana Tuwima oznaczonej nr ewid. 203/27
102/IV/2004 14.09.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 14
101/IV/2004 10.09.2004 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. 3 Maja Nr 69h i ul. Długiej 62B
100/IV/2004 10.09.2004 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Kwasowej 6-10 i ul. Wiejskiej 20, 22, 24, 24A, 26, 28, 28A, 30, 32, 34, 34A, 36
99/IV/2004 10.09.2004 r. wydzierżawienia na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości, położonej w Zgierzu przy ul. Sieradzkiej 2
98/IV/2004 10.09.2004 r. oddania w najem na okres 5 lat lokalu użytkowego położonego w Zgierzu przy ul. Stanisława Dubois Nr 30 na działce oznaczonej nr ewid. 201/3
97/IV/2004 10.09.2004 r. oddania w dzierżawę na okres 10 lat części działki oznaczonej nr ewid. 466 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej Nr 65-69
96/IV/2004 10.09.2004 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej Nr 58
95/IV/2004 31.08.2004 r. udzielenia pożyczki krótkoterminowej
94/IV/2004 31.08.2004 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych
93/IV/2004 31.08.2004 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zgierzu
92/IV/2004 31.08.2004 r. powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 11 w Zgierzu
91/IV/2004 30.08.2004 r. zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Kasprowicza Nr 60, 62-64, Cmentarnej i Cmentarnej Nr 22, 24, 25
90/IV/2004 30.08.2004 r. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasta Zgierza służebnością dostępu do drogi publicznej
89/IV/2004 30.08.2004 r. oddania w użyczenie na okres 10 lat nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Łąkowej Nr 12a, 12c, 14, 16 i 1 Maja Nr 56a
88/IV/2004 30.08.2004 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
87/IV/2004 30.08.2004 r. zmiany zarządzenia Nr 93/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru porozumienia zawieranego z byłymi najemcami lokali komunalnych w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłacanych przed dniem 1 marca 1998 roku
86/IV/2004 23.08.2004 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych

85/IV/2004 18.08.2004 r.

ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego - licytacji na okres 3 lat gruntu z działki oznaczonej nr ewid. 1038/1 położonej w Zgierzu przy ul. Rajmunda Rembielińskiego

84/IV/2004 13.08.2004 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych

83/IV/2004 10.08.2004 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 27 października do 2 listopada 2004 r.

82/IV/2004 06.08.2004 r.

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

81/IV/2004 23.07.2004 r. zasad powoływania Komisji Przetargowej do spraw przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych
80/IV/2004 23.07.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych i zleconych
79/IV/2004 23.07.2004 r. ustalenia opłat za korzystanie z miejsc na cmentarzu komunalnym w Zgierzu
78/IV/2004 21.07.2004 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych
77/IV/2004 12.07.2004 r. ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
76/IV/2004 12.07.2004 r. zmiany uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 roku w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza
75/IV/2004 09.07.2004 r. zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych
74/IV/2004 09.07.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy 1 Maja Nr 59, przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
73/IV/2004 02.07.2004 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 14
72/IV/2004 02.07.2004 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Wiosny Ludów Nr 72a
71/IV/2004 02.07.2004 r. sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 14a
70/IV/2004 30.06.2004 r. powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
69/IV/2004 30.06.2004 r. ustalenia harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta na 2005 rok
68/IV/2004 30.06.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
67/IV/2004 24.06.2004 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 44a, przeznaczoną do sprzedaży
66/IV/2004 24.06.2004 r. powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz
65/IV/2004 16.06.2004 r. zmiany uchwały Nr 43/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie gospodarowania przystankami autobusowymi i tramwajowymi na terenie miasta Zgierza
64/IV/2004 11.06.2004 r. zmiany zarządzenia Nr 51/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 maja 2004 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
63/IV/2004 09.06.2004 r. ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu, przy ulicy 3 Maja Nr 9 i przy ulicy Kazimierza Pułaskiego Nr 10, przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym
62/IV/2004 07.06.2004 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Promienistych 25
61/IV/2004 07.06.2004 r. udzielenia pożyczki krótkotermnowej
60/IV/2004 03.06.2004 r. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2003 rok
Załącznik do zarządzenia dostępny jest w Wydziale Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miasta Zgierza (pok. 202, wew. 227)
59/IV/2004 01.06.2004 r. ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej
58/IV/2004 01.06.2004 r. sprzedaży nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy 1 Maja Nr 59
57/IV/2004 01.06.2004 r. ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
56/IV/2004 27.05.2004 r. ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicy Mikołaja Kopernika Nr 14, Nr 16, Nr 18, Nr 20, Nr 22, Nr 24, Nr 24a, Nr 26 i Nr 28 przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek sąsiadujących
55/IV/2004 26.05.2004 r. ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Miasto Zgierz
54/IV/2004 26.05.2004 r. zmiany uchwały Nr 42/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przyznającej stypendia Rady Miasta Zgierza i powołania składu osobowego komisji stypendialnej
53/IV/2004 26.05.2004 r. zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych
52/IV/2004 21.05.2004 r.

wprowadzenia księgi służb: zakresów obowiązków oraz karty odpowiedzialności i kompetencji stanowisk pracy w Urzędzie Miasta Zgierza oraz podległych jednostkach organizacyjnych

51/IV/2004 21.05.2004 r.

powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

50/IV/2004 20.05.2004 r.

zmiany uchwały Nr 65/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty miejskie

49/IV/2004 07.05.2004 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych

48/IV/2004 05.04.2004 r.

zbycia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. 3-go Maja 9 i Pułaskiego 10

47/IV/2004 04.04.2004 r.

sprzedaży nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Józefa Piłsudskiego Nr 44a

46/IV/2004 04.04.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

45/IV/2004 28.04.2004 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych

44/IV/2004 28.04.2004 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

43/IV/2004 28.04.2004 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Zawiszy Nr 33 i Nr 33a, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

42/IV/2004 27.04.2004 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu na 10 lat nieruchomość stanowiącą część działki nr 20/3 położonej w Zgierzu w Parku Miejskim

41/IV/2004 27.04.2004 r.

oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonej w Zgierzu w Parku Miejskim

40/IV/2004 21.04.2004 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Rzemieślniczej Nr 5

39/IV/2004 21.04.2004 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu zabudowaną nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Pułaskiego Nr 54 F

38/IV/2004 14.04.2004 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu

37/IV/2004 13.04.2004 r.

zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Wschodniej Nr 1-3 na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A w Łodzi

36/IV/2004 02.04.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

35/IV/2004 02.04.2004 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

34/IV/2004 02.04.2004 r.

sprzedaży nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Zawiszy Nr 33 i 33a

33/IV/2004 02.04.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

32/IV/2004 02.04.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

31/IV/2004 02.04.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

30/IV/2004 02.04.2004 r.

sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Mikołaja Kopernika Nr 14, Nr 16, Nr 18, Nr 20, Nr 22, Nr 24, Nr 24a, Nr 26 i Nr 28.

29/IV/2004 31.03.2004 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2004 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

28/IV/2004 29.03.2004 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Krzywie-Chełmy w Zgierzu

27/IV/2004 29.03.2004 r.

powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

26/IV/2004 23.03.2004 r.

ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 1 czerwca 2004 r. do 31 lipca 2004 r.

25/IV/2004 19.03.2004 r.

wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

24/IV/2004 18.03.2004 r.

Regulaminu pracy komisji przetargowej

23/IV/2004 17.03.2004 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne, których użytkownicy wieczyści z mocy prawa nabywają prawo własności

Załącznik do zarządzenia - wykaz nieruchomości

22/IV/2004 17.03.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "Jubilatka" w Zgierzu

21/IV/2004 16.03.2004 r.

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Gminy Miasta Zgierza służebnością gruntową

20/IV/2004 10.03.2004 r.

sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Pułaskiego Nr 54f

19/IV/2004 10.03.2004 r.

zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

18/IV/2004 09.03.2004 r.

zmiany uchwały Nr 143 / 97 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia opłat za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej

17/IV/2004 05.03.2004 r.

utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania

16/IV/2004 18.02.2004 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na 2004 rok

15/IV/2004 18.02.2004 r.

ustalenia planu finansowego zadań zleconych i powierzonych na rok 2004

14/IV/2004 17.02.2004 r.

powołania dyrektora Muzeum Miasta Zgierza

13/IV/2004 06.02.2004 r.

zmiany zarządzenia Nr 9/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

12/IV/2004 06.02.2004 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

11/IV/2004 03.02.2004 r.

ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na działalność handlowo – usługową na okres 10 lat części działek gruntu oznaczonych nr ewid. 383/5 i 383/1

10/IV/2004 03.02.2004 r.

ogłoszenia wykazu dotyczącego oddania w dzierżawę na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 82-88

9/IV/2004 02.02.2004 r.

oszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Zgierzu przy ul. Al. Armii Krajowej 8A, 8F, 8E i 8G

8/IV/2004 30.01.2004 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na I kwartał 2004 roku

7/IV/2004 29.01.2004 r.

nieuwzględnienia zarzutów wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PROBOSZCZEWICE – ZACHÓD

6/IV/2004 27.01.2004 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5/IV/2004 27.01.2004 r.

ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

4/IV/2004 27.01.2004 r.

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

3/IV/2004 22.01.2004 r.

zmiany zarządzenia Nr 6/99 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Zgierza zmienionego zarządzeniem Nr 4/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 15 stycznia 2003 roku

2/IV/2004 19.01.2004 r.

zmiany uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 roku w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza

1/IV/2004 02.01.2004 r.

zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego


Ilość odsłon: 2232
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-06-20 10:12
Ostatnia zmiana: 2011-06-03 11:08
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana pliku dokumentu zarządzenia Nr 106/IV/04.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2011-06-03 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana pliku dokumentu zarządzenia Nr 106/IV/04.
Data: 2009-07-30 13:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 112/IV/2009.
Data: 2009-01-21 11:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2008-06-20 10:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja. Informacje przeniesione ze strony archiwalnej.
separator