Zarządzenia PMZ - rok 2003

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

IV KADENCJA
108/IV/2003 31.12.2003 r.

nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Supraskiej nr 5-11

107/IV/2003 31.12.2003 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

106/IV/2003 31.12.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych i zleconych.

105/IV/2003 31.12.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 93/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru porozumienia zawieranego z byłymi najemcami lokali komunalnych w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 1 marca 1998 roku

104/IV/2003 31.12.2003 r.

zmiany uchwały Nr 110/2001/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 r. w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza

103/IV/2003 31.12.2003 r.

zmiany uchwały Nr 65/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty miejskie

102/IV/2003 31.12.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 12/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

101/IV/2003 30.12.2003 r.

określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa

100/IV/2003 19.12.2003 r.

zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza

99/IV/2003 18.12.2003 r.

nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Mikołaja Reja nr 7

98/IV/2003 10.12.2003 r.

nabycia przez Gminę Miasto Zgierz praw i roszczeń przysługujących z tytułu wybudowania budynku blacharsko-lakierniczego położonego w Zgierzu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 54f

97/IV/2003 10.12.2003 r.

oddania w dzierżawę na okres 10 lat części nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Czarnej Nr 3-9

96/IV/2003 10.12.2003 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Rzemieślniczej 5

95/IV/2003 10.12.2003 r.

oddania w dzierżawę na okres 5 lat części nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 82-88

94/IV/2003 10.12.2003 r.

sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Zgierzu przy ul. Promienistych Nr 25, na rzecz jej użytkownika wieczystego

93/IV/2003 09.12.2003 r.

określenia wzoru porozumienia zawieranego z byłymi najemcami lokali komunalnych w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowych wpłaconych przed dniem 1 marca 1998 roku

92/IV/2003 28.11.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 20/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz

91/IV/2003 28.11.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

90/IV/2003 26.11.2003 r.

powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Zgierzu, ustalenia jej organizacji i trybu działania

89/IV/2003 18.11.2003 r.

powołania dyrektora Muzeum Miasta Zgierza

88/IV/2003 06.11.2003 r.

nieuwzględnienia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ograniczony ulicami Henryka Dąbrowskiego, Długa, Aleja Armii Krajowej, część Parku Miejskiego

87/IV/2003 06.11.2003 r.

uwzględnienia zarzutu wniesionego do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego rejon ograniczony ulicami Henryka Dąbrowskiego, Długa, Aleja Armii Krajowej, część Parku Miejskiego

86/IV/2003 31.10.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych i zleconych

85/IV/2003 27.10.2003 r.

wprowadzenia instrukcji o metodzie i sposobie przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku Gminy Miasta Zgierza oraz w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Zgierza

84/IV/2003 24.10.2003 r.

zakresu zadań Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępców Prezydenta Miasta Zgierza, Sekretarza Miasta Zgierza i Skarbnika Miasta Zgierza

83/IV/2003 24.10.2003 r.

Regulaminu pracy komisji przetargowej

82/IV/2003 24.10.2003 r.

zmiany uchwały Nr 29/93 Zarządu Miasta Zgierza z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie utworzenia „Fundacji na rzecz ochrony obywateli”

81/IV/2003 22.10.2003 r.

powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Miasta Zgierza oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

80/IV/2003 22.10.2003 r.

przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz.

79/IV/2003 13.10.2003 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych

78/IV/2003 10.10.2003 r.

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza, powołania Komisji do przeprowadzenia Konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Zgierza oraz ustalenia regulaminu pracy tej Komisji

77/IV/2003 07.10.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 32/2002 Prezydenta Zgierza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Zgierza

76/IV/2003 02.10.2003 r.

zmiany treści § 5 ust. 1 Premii Regulaminowej pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu

75/IV/2003 01.10.2003 r.

zatwierdzenia programu akcji zimowej na rok 2003/2004

74/IV/2003 30.09.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na IV kwartał 2003 roku

73/IV/2003 30.09.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

72/IV/2003 25.09.2003 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. J. Dąbrowskiego 29 A

71/IV/2003 25.09.2003 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Łąkowej 17

70/IV/2003 19.09.2003 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

69/IV/2003 18.09.2003 r.

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu za 2002 rok

68/IV/2003

15.09.2003 r.

udzielenia pożyczek krótkoterminowych

67/IV/2003

10.09.2003 r.

dotyczące zmiany uchwały Nr 43/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie gospodarowania przystankami autobusowymi i tramwajowymi na terenie miasta Zgierza

66/IV/2003

09.09.2003 r.

przekazania infrastruktury ciepłowniczej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej spółka z o. o. w Zgierzu

65/IV/2003

29.08.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

64/IV/2003

26.08.2003 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 29 października do 5 listopada 2003 r.

63/IV/2003

21.08.2003 r.

blokady niektórych planowanych wydatków zadań własnych w budżecie miasta Zgierza w 2003 r.

62/IV/2003

19.08.2003 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do sprzedaży nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Długiej 7

61/IV/2003

19.08.2003 r.

zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 7

60/IV/2003

19.08.2003 r.

nabycia przez Gminę Miasto Zgierz praw i roszczeń przysługujących z tytułu wybudowania pawilonu handlowego położonego w Zgierzu, przy ul. Stanisława Dubois 30

59/IV/2003

19.08.2003 r.

zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Dąbrowskiego 29a

58/IV/2003

19.08.2003 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 77 i Łódzkiej 79

57/IV/2003

19.08.2003 r.

zbycia nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 77 i Łódzkiej 79

56/IV/2003

19.08.2003 r.

oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Romualda Mielczarskiego 1

55/IV/2003

19.08.2003 r.

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łąkowej 17

54/IV/2003
traci moc Zarządzeniem Nr 63/IV/2003
z dn. 21.08.2003 r.

18.08.2003 r.

blokady niektórych planowanych wydatków zadań własnych w budżecie Miasta Zgierza w 2003 roku

53/IV/2003

11.08.2003 r.

powierzenia Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu - Zastępcy Prezydenta Miasta Zgierza prowadzenia spraw Gminy Miasta Zgierz w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza

52a/IV/2003

05.08.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 20/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz

52/IV/2003

31.07.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych i zleconych

51/IV/2003

31.07.2003 r.

ustalenia harmonogramu prac nad projektem budżetu miasta na 2004 rok

50/IV/2003

25.07.2003 r.

powołania Komisji ds. szacowania szkód spowodowanych klęską suszy na terenie miasta Zgierza

49/IV/2003

23.07.2003 r.

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu

48/IV/2003

03.07.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na III kwartał 2003 roku

47/IV/2003

03.07.2003 r.

ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość położoną w Zgierzy przy ul. Bolesława Leśmiana Nr 1 i ul. Witkacego Nr 8 - Nr 10.

46/IV/2003

01.07.2003 r.

zbycia nieruchomości położonej w Zgierzy przy ul. Bolesława Leśmiana Nr 1 i ul. Witkacego Nr 8 - Nr 10

45/IV/2003

30.06.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

44/IV/2003

25.06.2003 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: Zawiszy 18 i 22, Stefana Czarnieckiego 1, 3, 5-7 i 11 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek sąsiadujących

43/IV/2003

20.06.2003 r.

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

42/IV/2003
traci moc zarządzeniem
Nr
95/VI/2011 PMZ

16.06.2003 r.

powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zgierzu

41/IV/2003

30.05.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

40/IV/2003

23.05.2003 r.

powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

39/IV/2003

05.05.2003 r.

zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego

38/IV/2003
traci moc Zarządzeniem
Nr
144/V/2009 PMZ
z dn. 13.07.2009 r.

05.05.2003 r.

zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Zawiszy 18, 22, ul. Stefana Czarnieckiego 1, 3, 5-7 i 11

37/IV/2003

05.05.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych i zleconych

36/IV/2003

05.05.2003 r.

zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych

35/IV/2003

05.05.2003 r.

ogłoszenia wykazu przeznaczonych do zbycia lokali mieszkalnych wraz z przysługującymi udziałami w nieruchomości wspólnej

34/IV/2003

30.04.2003 r.

powołania Zespołu ds. przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 r.

33/IV/2003

30.04.2003 r.

zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Bazylijskiej, Radosnej, Szczęśliwej i Romantycznej

32/IV/2003

24.04.2003 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu

31/IV/2003

24.04.2003 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu

30/IV/2003

18.04.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na II kwartał 2003 roku

29/IV/2003

15.04.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 5/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 maja 2002 roku w sprawie Regulaminu Premiowania dyrektorów samorządowych instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

28/IV/2003

11.04.2003 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu

27/IV/2003

11.04.2003 r.

zmiany uchwały Nr 42/2000/III Zarządu Miasta Zgierza z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie regulaminu pracy komisji przyznającej stypendia Rady Miasta Zgierza i powołania składu osobowego komisji stypendialnej

26/IV/2003

11.04.2003 r.

powierzenia stanowiska dyrektora w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu

25/IV/2003

11.04.2003 r.

powierzenia stanowiska dyrektora w Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu

24/IV/2003

10.04.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 3/2002 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

23/IV/2003

09.04.2003 r.

ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Zgierza do spraw wyborów

22/IV/2003

07.04.2003 r.

ogłoszenia wykazu stanowisk handlowych przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 1 czerwca 2003 r. do 31 lipca 2003 r.

21/IV/2003

31.03.2003 r.

zmiany uchwały Zarządu Miasta Zgierza z dnia 10 października 2001 roku Nr 110/2001/III w sprawie gospodarowania miejskimi lokalami użytkowymi na terenie Miasta Zgierza

20/IV/2003

31.03.2003 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2003 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

19/IV/2003

14.03.2003 r.

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki z o. o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Zgierzu

18/IV/2003

14.03.2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Komisji rewizyjnej Zgierskiej Spółki Wodnej

17/IV/2003

14.03.2003 r.

Zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasto Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o.

16/IV/2003
traci moc Zarządzeniem Nr 274/V/2008 z dn. 31.12.2008 r.

13.03.2003 r.

wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji dla bazy danych osobowych

15/IV/2003

10.03.2003 r.

ogłoszenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia położonych w Zgierzu przy ul. Alei Armii Krajowej 8A, 8E, 8F, 8G i 8H

14/IV/2003

10.03.2003 r.

ustalenia planu finansowego zadań zleconych i powierzonych na rok 2003

13/IV/2003

10.03.2003 r.

przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie zadań własnych na 2003 rok

12/IV/2003

27.02.2003 r.

nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Zgierza

11/IV/2003

13.02.2003 r.

opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Zgierza na I kwartał 2003 r.

10/IV/2003

07.02.2003 r.

powołania komisji do przeprowadzenia wyboru oferty kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu

9/IV/2003

06.02.2003 r.

powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

8/IV/2003

06.02.2003 r.

regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej

7/IV/2003
traci moc Zarządzeniem Nr 16/IV/2003 z dn. 13.03.2003 r.

31.01.2003 r.

wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji dla bazy danych osobowych.

6/IV/2003

28.01.2003 r.

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

5/IV/2003

20.01.2003 r.

ustalenia wzoru wykazu służącego do opublikowania umorzeń podatkowych dla podatników będących przedsiębiorcami

4/IV/2003

15.01.2003 r.

zmiany zarządzenia Nr 6/99 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy pracowników Urzędu Miasta Zgierza

3/IV/2003

13.01.2003 r.

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2/IV/2003

06.01.2003 r.

przekazania na rzecz sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zgierzu łańcucha ozdobnego

1/IV/2003

06.01.2003 r.

cofnięcia upoważnień do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej


Ilość odsłon: 2320
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-06-20 10:15
Ostatnia zmiana: 2011-05-13 14:16
Zakres ostatniej zmiany: Zarządzenie Nr 42/IV/2003 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2011-05-13 14:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zarządzenie Nr 42/IV/2003 traci moc zarządzeniem Nr 95/VI/2011 PMZ.
Data: 2009-07-14 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Traci moc zarządzenie Nr 38/IV/2003 PMZ.
Data: 2009-01-21 10:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Straciło moc zarządzenie Nr 16/IV/2003.
Data: 2008-06-20 10:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja. Informacje przeniesione ze strony archiwalnej.
separator