Zarządzenia PMZ - rok 2002

Zarządzenie Nr

z dnia

w sprawie

IV KADENCJA

33/2002

31.12.2002 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2002 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

32/2002

30.12.2002 r.

organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Zgierza

31/2002

30.12.2002 r.

upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Zgierza

30/2002

23.12.2002 r.

określenia wzoru i zasad stosowania znaku identyfikacyjnego psa

29/2002

23.12.2002 r.

zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu Zgierskiego w przedmiocie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Zgierskiego w części dotyczącej aptek funkcjonujących na terenie Zgierza

28/2002

20.12.2002 r.

powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji środków trwałych stanowiących własność Miasta Zgierza oraz zasad przeprowadzania tych likwidacji

27/2002

20.12.2002 r.

odwołania dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zgierzu

27a/2002

18.12.2002 r.

upoważnienia przedstawicieli Gminy Miasta Zgierza do reprezentowania Miasta w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" spółka z o.o.

26/2002

18.12.2002 r.

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Komisji rewizyjnej Zgierskiej Spółki Wodnej

25/2002

18.12.2002 r.

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Komisji rewizyjnej Zgierskiej Spółki Wodnej

24/2002

18.12.2002 r.

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz"

23/2002

18.12.2002 r.

wyznaczenia przedstawiciela Gminy Miasta Zgierz do reprezentowania Miasta w Radzie Nadzorczej Spółki z o.o. "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz"

22/2002

18.12.2002 r.

upoważnienia przedstawicieli Gminy Miasto Zgierz do reprezentowania Miasta w Zgierskiej Spółce Wodnej

21/2002

17.12.2002 r.

upoważnienia przedstawicieli Gminy Miasto Zgierz do reprezentowania Miasta w sprawach dotyczących międzygminnej komunikacji tramwajowej

20/2002

16.12.2002 r.

powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Zgierz

19/2002

10.12.2002 r.

zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2002 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych

18/2002

06.12.2002 r.

zakresu zadań Prezydenta Miasta Zgierza, Zastępców Prezydenta Miasta Zgierza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

17/2002

29.11.2002 r.

ustalenia rodzajów wiadomości stanowiących tajemnicę służbową w Urzędzie Miasta Zgierza oraz określenia stanowisk związanych z dostępem do tych informacji

16/2002

22.11.2002 r.

powołania Zespołu Społecznych Doradców Prezydenta Miasta Zgierza oraz powołania społecznych asystentów Prezydenta Miasta Zgierza

15/2002

22.11.2002 r.

powołania zastępców Prezydenta Miasta Zgierza

III KADENCJA

14/2002

13.11.2002 r.

zakładowego planu kont dla budżetu Miasta Zgierza

13/2002
uchylone zarządzeniem
Nr 107/V/2010

13.11.2002 r.

dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Miasta Zgierza

12/2002

10.09.2002 r.

wprowadzenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Zgierza

11/2002

10.09.2002 r.

wprowadzenia instrukcji tworzenia, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

10/2002

10.09.2002 r.

wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta Zgierza

9/2002

09.09.2002 r.

przeprowadzenia ponownych wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu

8/2002

04.09.2002 r.

powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Zgierza, Rady Powiatu Zgierskiego, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośredniego wyboru Prezydenta Miasta Zgierza

7/2002

29.07.2002 r.

zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracowników Urzędu Miasta Zgierza

6/2002
traci moc Zarządzeniem
Nr 85/IV/2003

11.06.2002 r.

wprowadzenia instrukcji o metodzie i sposobie przeprowadzania inwentaryzacji poszczególnych składników majątku Gminy Miasta Zgierza oraz w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej

5/2002

21.05.2002 r.

Regulaminu Premiowania dyrektorów samorządowych instytucji kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury

4/2002

09.04.2002 r.

przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla 650-lecia w Zgierzu

3/2002
traci moc Zarządzeniem
Nr 19/IV/2004

25.03.2002 r.

zakładowego regulaminu świadczeń socjalnych

2/2002

29.01.2002 r.

ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach w Urzędzie Miasta Zgierza

1/2002

15.01.2002 r.

przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej sprzętu komputerowego oraz programów komputerowych znajdujących się w Urzędzie Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 1993
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2008-06-20 10:17
Ostatnia zmiana: 2010-07-09 13:20
Zakres ostatniej zmiany: Uchylenie zarządzenia 13/2002

Rejestr zmian - (2)
Data: 2010-07-09 13:20Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Uchylenie zarządzenia 13/2002
Data: 2009-01-21 11:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana tytułu.
Data: 2008-06-20 10:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja. Informacje przeniesione ze strony archiwalnej.
separator