Projekty uchwał przekazane pod obrady VII sesji RMZ
23 kwietnia 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad

Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad

Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z VI sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad

Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad

Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. porządku obrad

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w mieście.

Pkt 8. porządku obrad

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 r.

Pkt 9. porządku obrad

Informacja na temat przebiegu "Akcji zima", analiza jej kosztów i realizacji zadań.

Pkt 10. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania pisma według właściwości.

Pkt 10. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego zmniejszenia etatów w Policji.

Pkt 10. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Przybyłów w Zgierzu.

Pkt 10. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: "Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach – 2015" w celu realizacji zadania pt. "Utworzenie ogródka dydaktycznego przy Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Zgierzu - "Mini ogród botaniczny" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 10. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: "Moja wymarzona ekopracownia – 2015" w celu realizacji zadania pt. "Wymarzona pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zgierzu" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pkt 10. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: "Moja wymarzona ekopracownia – 2015" w celu realizacji zadania pt. "Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej "Z widokiem na las" w Szkole Podstawowej Nr 12 w Zgierzu" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi.

Pkt 10. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą lasu.

Pkt 10. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015-2020.

Pkt 10. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr III/19/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2015.

Pkt 10. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Pkt 10. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Pkt 10. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Pkt 10. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
Autopoprawka z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Pkt 10. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
Autopoprawka z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Pkt 10. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.
Autopoprawka z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Pkt 10. ppkt p) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 11. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad

Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad

Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad

Zamknięcie obrad sesji.

***************

Projekty uchwały zgłoszone poza porządkiem obrad:

- w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Zgierz;
- w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Zgierza wobec planowanego przekształcenia oddziałów szpitalnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu;
- w sprawie udzielenia odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ilość odsłon: 1242
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza; Biuro Rady Miasta; Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-04-16 14:12
Ostatnia zmiana: 2015-04-23 10:03
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja dodatkowego projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2015-04-23 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dodatkowego projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-04-23 09:23Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dodatkowego projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-04-22 08:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-04-21 16:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2015-04-16 16:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja pozostałych projektów uchwał.
Data: 2015-04-16 15:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2015-04-16 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator