Informacja dla kandydatów (wzory dokumentów)
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania   co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto, nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych zgłaszać mogą radom gmin w terminie do 30 czerwca 2015 r.:
–  prezesi właściwych sądów,
–  stowarzyszenia,
–  inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
–  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia (w załączniku), do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
–  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (koszt opłaty za wydanie informacji z KRK ponosi kandydat na ławnika, a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
–  oświadczenie kandydata (w załączniku), że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
–  oświadczenie kandydata (w załączniku), że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika (koszt opłaty za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, a dokument powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia),
– 2 zdjęcia (podpisane) zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, związek zawodowy lub inną organizację, załącza:
– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata (odpis z KRS powinien być opatrzony datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia),
– zgłoszenia dokonuje organ podmiotu zgłaszającego uprawniony do bieżącego kierowania jego działalnością, np. zarząd).

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób (w załączniku), zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Uprawnioną osobą do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza - www.umz.zgierz.pl, strony internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - www.ms.gov.pl lub w pokoju 109 Urzędu Miasta Zgierza, plac Jana Pawła II 16 - I piętro.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane będą w dni robocze:
- poniedziałek - piątek od 8.00 – do 16.00
- wtorek – od 8.00 – 18.00
w Urzędzie Miasta Zgierza: plac Jana Pawła II 16, na I piętrze w pokoju nr 109.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miasta Zgierza po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel. 42 7143 102 oraz 42 7143 109.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Informacja dla kandydatów2015-05-15 10:03 137.66 KB 
dokument Karta zgłoszenia2015-05-15 10:03 39.64 KB 
dokument Lista (Sąd Rejonowy w Zgierzu)2015-05-15 10:03 162.13 KB 
dokument Lista (Sąd Okręgowy w Łodzi)2015-05-15 10:03 162.4 KB 
dokument Oświadczenie (postępowania)2015-05-15 10:03 152.27 KB 
dokument Oświadczenie (władza rodzicielska)2015-05-15 10:03 149.28 KB 

Ilość odsłon: 1730
Dokument wytworzył(a): Anna Majewska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-05-15 10:03
Ostatnia zmiana: 2015-06-02 14:28
Zakres ostatniej zmiany: Dopisanie numeru telefonu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2015-06-02 14:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie numeru telefonu.
Data: 2015-05-15 10:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator