Projekty uchwał przekazane pod obrady X sesji RMZ
25 czerwca 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 r.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za 2014 r.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Zgierza.
Opinie RIO - wykonanie budżetu za rok 2014

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2015 r.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników w związku
z wyborami ławników na kadencję 2016-2019.


Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 6 września 2015 r.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr LIII/659/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Regulaminu korzystania z parku miejskiego im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu.
Projekt po autopoprawce z dnia 24.06.2015 r.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
Autopoprawka z dnia 22.06.2015 r.

Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia z Powiatem Zgierskim dotyczącego powierzenia do realizacji zadania z zakresu oświaty, polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Powiat Zgierski przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgierzu.
Autopoprawka z dnia 22.06.2015 r.

Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 23.06.2015 r.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
Autopoprawka z dnia 23.06.2015 r.
Autopoprawka z dnia 24.06.2015 r.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Zgierz jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia dziecka.


Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miastu Łódź realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/182/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy utrzymania gminnego obiektu i urządzeń użyteczności publicznej.

Pkt 7. ppkt o) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Zgierz porozumienia o współpracy z Powiatem Zgierskim przy wspólnej organizacji Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na realizację projektu koncepcyjnego dla adaptacji i rozbudowy budynku Starego Młyna w Zgierzu.
Projekt po autopoprawce z dnia 22.06.2015 r.

Pkt 8. porządku obrad

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
- w sprawie wyborów Rady Osiedla Chełmy-Adelmówek w Zgierzu;
- w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Osiedla Nowe Miasto w Zgierzu;
- w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Zgierza;
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do otwartego konkursu ofert na dofinansowanie projektu w ramach programu wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 - 2020 ;
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do podjęcia działań mających na celu utworzenie Nowego Centrum Kultury z nowoczesną salą widowiskową w Zgierzu;

Ilość odsłon: 1271
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza; Biuro Rady Miasta; Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-06-18 15:50
Ostatnia zmiana: 2015-06-25 09:38
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu uchwały.

Rejestr zmian - (7)
Data: 2015-06-25 09:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2015-06-25 09:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2015-06-24 17:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-06-24 15:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek i projektu po autopoprawce.
Data: 2015-06-23 20:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-06-22 16:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek i projektu po autopoprawce.
Data: 2015-06-19 15:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2015-06-18 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator