Projekty uchwał przekazane pod obrady XI sesji RMZ
27 sierpnia 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 3. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z X sesji.

Pkt 5. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 8. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań z prac komisji Rady Miasta Zgierza od początku VII kadencji.

Pkt 9. porządku obrad
Proces wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja na temat termomodernizacji budynków oświatowych miasta Zgierza w formule
PPP – analiza przedrealizacyjna.

Pkt 11. porządku obrad
Uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza.

Pkt 12. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i w zakładzie pomocy społecznej dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Pkt 12. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Pkt 12. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.
Projekt uchwały po autopoprawce z dnia 25.08.2015 r.

Pkt 12. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 12. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/241/97 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 stycznia 1997 r. w sprawie trybu  i sposobu nadawania Tytułu Honorowego "Zgierski Dawca Krwi".

Pkt 12. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań z zakresu zarządu drogą Nr 161203E – ul. Sokołowska leżącą w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz zarządu drogą nr 161111E – ul. Liściasta leżącą w granicach administracyjnych Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 12. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Zgierza.

Pkt 12. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.

Pkt 12. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 12. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

Pkt 12. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego położonego w Zgierzu przy ulicy Wschodniej 2.

Pkt 12. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zgierzu realizacji zadania pn.: "Przebudowa parkingu przy ul. 3 Maja w Zgierzu wraz z wjazdami".

Pkt 13. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 14 porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 15 porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 16 porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
- w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/143/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zgierzu;
- w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasto Zgierz zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Zgierza oraz przyjęcia udzielonej dotacji przez Powiat Zgierski dla Gminy Miasto Zgierz w celu realizacji przyjętych zadań;
- w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza;
- w sprawie wyodrębnienia Ośrodka Wsparcia - Domu Dziennego Pobytu działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu, przekształcenia go i utworzenia Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2015-08-20 15:49 77.31 KB 

Ilość odsłon: 1220
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ, Biuro Rady, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-08-20 13:04
Ostatnia zmiana: 2015-08-27 12:35
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja analizy.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2015-08-27 12:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja analizy.
Data: 2015-08-27 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały i analizy.
Data: 2015-08-26 14:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-08-25 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu po autopoprawce oraz projektu zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-08-24 13:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-08-20 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały z pkt 11. oraz porządku w wersji .pdf.
Data: 2015-08-20 13:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator