Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz
realizowany w ramach projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Uchwała nr XIII/157/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. - wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza

Opinie i Stanowiska Organów

Udział społeczeństwa i konsultacje społeczne

PODSUMOWANIE DOKUMENTU

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz   realizowanego w ramach  projektu nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn.
"Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz'' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

WSTĘP
Zgodnie z art. 55 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm. ) do przyjętego dokumentu załącza się pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu
w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:
- ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;
- opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
- zgłoszone uwagi i wnioski;
- wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone;
- propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu.

Przedmiotem podsumowania jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowanego w ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn. ,, Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz '' wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNTYWNYCH
Ustalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  zawierają zadania , które mają pozytywnie wpłynąć na środowisko  i skutkować m.in. redukcją emisji gazów cieplarnianych. Dokument nie prezentuje rozwiązań alternatywnych uznając, iż zaproponowane działania wpisują się w stawiane przez PGN cele przy uwzględnieniu obecnych warunków techniczno-ekonomicznych Gminy Miasto Zgierz.

USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi. Dokument ten obejmuje  tematykę związaną z analizą skutków realizacji działań, jakie zostały zaproponowane dla Gminy Miasto Zgierz w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Jest to dokument wskazujący na możliwe negatywne skutki oraz podaje zalecenia dotyczące ich minimalizacji oraz przeciwdziałaniu tym negatywnym oddziaływaniom. Prognoza określa i ocenia wpływ realizacji PGN-u na elementy środowiska przyrodniczego oraz dobra materialne. W ramach Prognozy dokonano analizy i oceny oddziaływania na środowisko takich elementów jak: klimat, gleby, lasy, surowce mineralne. Prognoza jest dokumentem wspierającym PGN, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia wynikające z niespełnienia ich realizacji. Należy nadmienić, że Prognoza ma charakter ogólny, natomiast pełną ocenę wpływu na środowisko będzie można dokonać na poziomie przygotowania do realizacji poszczególnych działań. Konkretne przedsięwzięcia będą identyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW
Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo z dnia 28.09.2015 r. znak: WOOS-II.410.296.2015.AJ ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (opinia sanitarna z dnia 16.10.2015 r. znak PWIS.NSOZNS.9022.1.163.2015.MF)

ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI

W trakcie postępowania z udziałem społeczeństwa, do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.
   
WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Nie przeprowadzono postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na fakt, iż realizacja zapisów PGN nie stworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie transgraniczne.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU
W ramach prowadzonego monitoringu realizacji powinny być sporządzane raporty z osiągniętych efektów na potrzeby wewnętrznej sprawozdawczości  realizacji PGN. Gmina Miasto Zgierz ma obowiązek sporządzenia 4 raportów z osiągniętych efektów w ciągu 5 lat po zakończeniu realizacji projektu. Wynika to z  podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowy o dofinansowanie Projektu ,, Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz'' w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 oraz z Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Komunikat w sprawie grillowania na balkonach i tarasach2017-06-02 09:14 348.81 KB 

Ilość odsłon: 1862
Dokument wytworzył(a): Grzegorz Stefaniak
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-08-26 11:09
Ostatnia zmiana: 2017-06-02 09:14
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja komunikatu.

Rejestr zmian - (8)
Data: 2017-06-02 09:14Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja komunikatu.
Data: 2016-06-23 12:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Opinie i Stanowiska Organów
Data: 2016-06-22 11:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-06-22 09:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obwieszczenia i aktualizacja artykułu.
Data: 2016-03-23 14:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja podsumowania dokumentu.
Data: 2016-01-28 12:25Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja uchwalonego Planu.
Data: 2015-10-28 11:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii Organów.
Data: 2015-09-24 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja dokumentów Planu i Prognozy po zmianach.
Data: 2015-08-26 11:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator