Stanowisko Rady Miasta Zgierza dot. likwidacji 5. Zgierskiego Batalionu Wojsk Radiotechnicznych

"Rada Miasta Zgierza V kadencji z wielkim niepokojem odebrała informację, że opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej "Raport na temat rozwoju sił zbrojnych do 2020 r.", będący podstawą działań restrukturyzacyjnych w armii, przewiduje zmniejszenie stanu liczebnego Wojska Polskiego z obecnych 150 tyś. do 75 tyś. żołnierzy, a w tym likwidację 5. Zgierskiego Batalionu Wojsk Radiotechnicznych.

Rada Miasta Zgierza pragnie wyrazić zdecydowany protest przeciwko tego rodzaju planom z uwagi na to, że nie biorą one w najmniejszym stopniu pod uwagę szeregu niezwykle ważnych czynników wojskowych, ekonomicznych, patriotycznych i społecznych, które jednoznacznie przemawiają za pozostawieniem garnizonu w Zgierzu.

Zgierski batalion jest jedyną w polskiej armii jednostką mobilno-manewrową, która zajmuje się zabezpieczeniem radiolokacyjnym (radary). Może więc przenosić sprzęt w dowolne miejsce w kraju w celu zabezpieczenia np. imprez masowych, co we współczesnym świecie z uwagi na zagrożenie terrorystyczne nabiera szczególnego znaczenia. Poza tym batalion jest jedyną liniową jednostką wojskową w aglomeracji łódzkiej (Łódź, Zgierz, Pabianice), czyli wykonującą zadania o charakterze bojowym. W Łodzi mają swoją siedzibę jedynie: sztab, bazy, wojskowe studium języków obcych i medyczna szkoła podchorążych.

Również od strony ekonomicznej likwidacja jednostki nie ma żadnego uzasadnienia. Batalion stacjonuje w nowoczesnych koszarach, które w najbliższych latach nie będą wymagały żadnych inwestycji w infrastrukturę, posiadając m.in. własną ekologiczną oczyszczalnię ścieków. Natomiast dla miasta wyprowadzenie wojska stanowiłoby prawdziwą katastrofę społeczną i ekonomiczną. Byłoby to równoznaczne ze zwolnieniem 300 pracowników cywilnych i wojskowych w mieście i powiecie, w którym panuje najwyższe w województwie łódzkim 25-procentowe bezrobocie, a wojsko jest jednym z największych pracodawców.

l wreszcie nie mniej ważne względy patriotyczno-wychowawcze. Wojsko stacjonuje w Zgierzu już od 70 lat. W 1936 r. ulokował się tu X Zgierski Batalion Pancerny wchodzący w skład jednostki gen. Stanisława Mączka. Po II wojnie światowej były tu dwie jednostki: radiolokacyjna przy ul. Konstantynowskiej i druga przy ul. Piątkowskiej, zlikwidowana na początku lat 90-tych. Wojsko na trwałe wpisało się w świadomość zgierzan, od zawsze czynnie uczestnicząc w życiu lokalnej społeczności. Na centralnym placu miasta odbywają się przysięgi wojskowe żołnierzy z nowych roczników, a kompania honorowa bierze udział we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych. Jednostka aktywnie działa na polu wychowawczym, kulturalnym i sportowym poprzez organizację Międzynarodowych Plenerów Plastycznych. W ramach swojego święta organizuje "Dzień Otwartych Koszar", kiedy to mieszkańcy zwiedzają jednostkę. Ten bliski związek wojska z lokalną społecznością najdobitniej wyraził się faktem ufundowania przez mieszkańców miasta sztandaru jednostki.

Z tego względu w imieniu własnym i mieszkańców gorąco apelujemy o rewizję planów restrukturyzacyjnych i wyciąganie wniosków z doświadczeń procesów historycznych oraz zachowanie w Zgierzu jednostki wojskowej i niedemontowanie systemu obronności Polski."

Na podst. uchwały Nr V/22/07 RMZ z dnia 25 stycznia 2007 r.


Ilość odsłon: 1641
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-07-23 11:52
Ostatnia zmiana: 2008-07-23 11:52
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2008-07-23 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator