Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli*
siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Gałczyńskiego 26
tel. 42 717 73 65; tel. kom. 693 206 506
e-mail: fundacja-nroo@wp.pl

KRS 0000019367
NIP 732-18-54-407
REGON 471131421
KONTO Bank Spółdzielczy w Zgierzu 55 8783 0004 0001 7372 2000 0001
Data uzyskania statusu OPP: 30.10.2007 r.

Zarząd:

Przewodnicząca Zarządu - Marzena Iskrzyńska
Członek Zarządu - Beata Świątczak
Członek Zarządu - Grzegorz Maciński

Informacje:

Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli w Zgierzu została utworzona w 1993 roku przez Miasto Zgierz i Bank Spółdzielczy w Zgierzu. W roku 2007 otrzymała status organizacji pożytku publicznego. Terenem realizacji zadań statutowych Fundacji jest rejon działania Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Celem Fundacji jest działanie na rzecz:

 • poprawy stanu wyposażenia Policji, szkolenia zawodowego oraz poprawy sprawności fizycznej policjantów,
 • poprawy i wdrażania współpracy organizacji społecznych (przy wykorzystaniu środków technicznych) zmierzających do upowszechniania postaw społecznych przeciwdziałających popełnianiu przestępstw,
 • wspierania Policji w zakresie: poprawy bezpieczeństwa obywateli, zwiększenia wykrywalności przestępstw i rozpowszechniania świadomości prawnej obywateli,
 • pomocy ofiarom przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Tworzenie i wspieranie realizacji programów i zadań profilaktycznych, edukacyjnych, których celem jest zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym. 
 2. Kształtowanie świadomości prawnej i wiktymologicznej społeczeństwa.
 3. Pobudzanie inicjatyw społecznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 4. Działalność na rzecz zapobiegania przestępczości oraz wypadkom komunikacyjnym poprzez wszechstronne propagowanie zasad bezpieczeństwa: oświatowe, edukacyjne, szkoleniowe, prewencyjne.
 5. Organizowanie wszelkich form pomocy ofiarom przestępstw oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
 6. Organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji i innych form służących propagowaniu bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 7. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz innymi podmiotami powołanymi do ochrony bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.

Największe działania Fundacji to:

 • współorganizowanie imprez edukacyjno-profilaktycznych m.in. "Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym", "Cross Rowerowy", "Policja Dzieciom", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Policyjna Akademia", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego",
 • realizacja programów profilaktycznych: "Chrońmy nasze dzieci", "Uczę się rozsądnej nieufności", "Żyj zgodnie z prawem", "Kacper dziecko bezpieczne na drodze", "Jestem uczestnikiem ruchu drogowego", "Bezpieczny Powiat Zgierski",
 • zakup Fantomów do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, które służą do szkoleń w zakresie pierwszej pomocy różnym grupom zawodowym i społecznym,
 • doposażenie Komendy Powiatowej Policji w sprzęt komputerowy, walizki z wyposażeniem pierwszej pomocy przedmedycznej, tajnopisy, engrawery (przyrządy do znakowania sprzętu RTV, komputerowego, AGD, rowerów oraz innych wartościowych rzeczy) 
  częściowe dofinansowanie zakupu protez kończyn dolnych poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym ,
 • wyposażenie wielu najmłodszych uczestników ruchu drogowego w elementy odblaskowe oraz materiały promujące bezpieczne poruszanie się po drogach.

Działania Fundacji choć tak szczytne są spowolnione przez brak odpowiednich środków finansowych, dlatego Zarząd Fundacji zwraca się do Państwa z prośbą o pomoc w realizacji celów statutowych. Jako organizacja pożytku publicznego możemy otrzymywać 1% od podatku dochodowego. Zapewniamy ze swej strony prawidłowe wykorzystanie środków zgodnie ze wskazaniem, oraz celami statutowymi. Gwarantujemy reklamę dla Firm na wszystkich imprezach przez nas organizowanych, również w mediach w granicach naszych możliwości oraz stosowne podziękowania. Mamy nadzieję, że zechcą Państwo przyczynić się do przeciwdziałania popełnianiu przestępstw, propagowania bezpieczeństwa na ulicy, w pracy i domu oraz pomocy ofiarom przestępstw.


Ilość odsłon: 3605
Dokument wytworzył(a): Grażyna Szulczewska
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-07-23 12:51
Ostatnia zmiana: 2016-01-14 12:46
Zakres ostatniej zmiany: Dodanie gwiazdki w tytule.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2016-01-14 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie gwiazdki w tytule.
Data: 2011-01-21 10:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana na stanowisku Przewodniczącej Zarządu.
Data: 2010-03-17 13:42Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2008-07-23 12:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator