Projekty uchwał przekazane pod obrady XII sesji RMZ
24 września 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.
 
Pkt 2. porządku obrad
Wręczenie dyplomów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – stypendia edukacyjne Rady Miasta Zgierza.

Pkt 3. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołów z X i XI sesji.

Pkt 5. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 8. porządku obrad
Informacja o wykonaniu budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2015 r.

Pkt 9. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX/192/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz organów jednostek pomocniczych miasta Zgierza,
 
Pkt 9. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029.

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Pkt 9. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  wniesienia aportu do Spółki "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Spółka z o.o.

Pkt 9. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 9. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności niezabudowanych działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. Bazylijskiej, przy ul. Jedlickiej, przy ul. Obywatelskiej, przy ul. Kątnej, przy ul. Ciosnowskiej, przy ul. Orzeszkowej, przy ul. Wiatrakowej, przy ul. Prusa.

Pkt 9. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. "Budowa, przebudowa, modernizacja dróg lokalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III – Transport, Działanie III.2 Drogi, Poddziałanie III.2.2. Drogi lokalne.

Pkt 9. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Zgierzu obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy, obejmującego sprawy zimowego utrzymania ulic, dróg wewnętrznych, parkingów, placów, chodników, oraz alejek w parkach, będących w zarządzie Prezydenta Miasta Zgierza w sezonie 2015/2016.
Autopoprawka z dnia 17.09.2015 r.

Pkt 9. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi.

Pkt 9. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/534/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu.

Pkt 9. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu "Senior – WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12.
 
Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do projektu "eSzkoła Łódzkie 2020"  dofinansowanego z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

- w sprawie zmiany uchwały XXXV/383/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komuinikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz;

- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do konkursu pn: "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" w celu realizacji zadania pt. "Eko-Drzewo-zielony przyjaciel przedszkolaka" w Miejskim Przedszkolu nr 9 "Słoneczny Dom" w Zgierzu, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi
;

- w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza;

- w sprawie zaliczenia odcinka drogi lokalnej ulicy Kwasowej do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Zgierza;

- w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Zgierza

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2015-09-17 15:43 76.42 KB 

Ilość odsłon: 1107
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ, Prezydent Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-09-17 15:43
Ostatnia zmiana: 2015-09-23 12:18
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja kolejnego projektu uchwały.

Rejestr zmian - (5)
Data: 2015-09-23 12:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnego projektu uchwały.
Data: 2015-09-23 11:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2015-09-22 11:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-09-21 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-09-18 13:29Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały oraz autopoprawki.
Data: 2015-09-17 15:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator