Projekty uchwał przekazane pod obrady XIII sesji RMZ
29 października 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad

Wręczenie pucharów Prezydenta Miasta Zgierza za zajęcie pierwszego miejsca w Biegu ku Słońcu.

Pkt 3. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z XII sesji.

Pkt 5. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 8.  ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowanego w ramach projektu nr POIS.09.03.00-00-623/13 pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Pkt 8.  ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na lata 2016-2019,

Pkt 8.  ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XI/131/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu realizacji zadania pn.: „Przebudowa parkingu przy ul. 3 Maja w Zgierzu wraz z wjazdami”,

Pkt 8.  ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet za udział w pracach Rady Miasta Zgierza i jej organów oraz organów jednostek pomocniczych miasta Zgierza,

Pkt 8.  ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla Rudunki w Zgierzu,

Pkt 8.  ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XII/142/15 w sprawie wniesienia aportu do Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Spółka z o.o.,

Pkt 8.  ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/360/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek opłat
za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych będących własnością i w zarządzie Gminy Miasto Zgierz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania lub potrzebami ruchu drogowego
,

Pkt 8.  ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia bezpłatnych przejazdów autobusowych w dniach 31 października 2015 roku oraz 1 listopada 2015 roku,

Pkt 8.  ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych miastu
,
Autopoprawka z dnia 28.10.2015 r.

Pkt 8.  ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029,
Autopoprawka z dnia 28.10.2015 r.

Pkt 8.  ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, położonego w rejonie ulic: ulicy Młodzieżowej, ulicy Zawiszy Czarnego, ulicy Łagiewnickiej, oraz terenu PKP,

Pkt 8.  ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do zawierania porozumień i umów dotyczących realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

Pkt 8.  ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Zgierza i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasta Zgierza dla Spółki „Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. o.o. na okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,

Pkt 8.  ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
 
Pkt 9. porządku obrad
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.

Pkt 10. porządku obrad
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich złożenia Prezydentowi Miasta Zgierza.

Pkt 11. porządku obrad
Wykonanie zadań własnych gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Pkt 12. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 14. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 15. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
- w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2016 roku;
- w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pod nazwą "Budowa ulicy Zawiszy Czarnego w Zgierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap VI" w ramach zadania pod nazwą "Budowa odwodnienia ulicy Zawiszy Czarnego wraz z ulicami przyległymi oraz ich utwardzenie" celem pozyskania dofinansowania z wieloletniego programu pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019";
- w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zgierza do ustalania ogólnych warunków zawierania umów przewozu środkami transportu zbiorowego w Zgierzu oraz na linii Aleksandrów Łódzki - Zgierz - Stryków;
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 12;
- w sprawie uchylenia uchwały nr XII/149/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za wyżywienie w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Zgierzu przy ul. Cezaka 1;
- w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza
- w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza;
- w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza;

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zaproszenie2015-10-23 09:51 90.98 KB 

Ilość odsłon: 1194
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ, Prezydent Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-10-22 15:28
Ostatnia zmiana: 2015-10-30 14:21
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawek oraz kolejnych projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.

Rejestr zmian - (6)
Data: 2015-10-30 14:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek oraz kolejnych projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-10-29 09:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-10-27 13:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonej poza porządkiem obrad.
Data: 2015-10-27 12:04Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja ppkt i) oraz j).
Data: 2015-10-23 09:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-10-22 15:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały ppkt k).
Data: 2015-10-22 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator