Projekty uchwał przekazane pod obrady XIV sesji RMZ
26 listopada 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu XIII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 6. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 7. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2016 r.

Pkt 7. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Gałczyńskiego i Bazylijskiej.

Pkt 7. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Rembowskiego, Narutowicza i Dąbrowskiego.

Pkt 7. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Łódzkiej składającego się z działek o numerach ewidencyjnych 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 52 w obrębie 118.

Pkt 7. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego składającego się z działek
o numerach ewidencyjnych 118/6, 118/8, 119, 120, 121, 122/1, 118/9 w obrębie 128.


Pkt 7. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych składanych przez podmioty będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pkt 7. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji podatkowych składanych przez osoby fizyczne będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pkt 7. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XIII/179/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad przekazywania opłaty targowej na terenie miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 6 do uchwały Nr XIII/177/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Zgierza.


Pkt 7. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/178/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie miasta Zgierza.

Pkt 7. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych, zadań wykonywanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
Autopoprawka z dnia 23.11.2015 r.

Pkt 7. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Zgierz na lata 2015-2029,
Autopoprawka z dnia 23.11.2015 r.
 
Pkt 7. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pkt 7. ppkt n) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.
 
Pkt 8. porządku obrad
Informacja na temat działalności organizacji pozarządowych współpracujących z samorządem miasta Zgierza.

Pkt 9. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 10. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 12. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekty uchwał zgłoszone poza porządkiem obrad:
- w sprawie uchylenia uchwały nr XIII/169/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
- w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do realizacji projektu pn. "Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasto Zgierz" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 -2013, Oś priorytetowa I - Infrastruktura Transportowa, Działanie 1.1 Drogi
- w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Zgierza
- w sprawie skargi na Straż Miejską w Zgierzu
- w sprawie wskazania terminu rozpatrzenia skargi


Ilość odsłon: 1168
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ; Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-11-19 13:55
Ostatnia zmiana: 2015-11-26 10:06
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.

Rejestr zmian - (5)
Data: 2015-11-26 10:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał zgłoszonych poza porządkiem obrad.
Data: 2015-11-24 13:31Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2015-11-23 10:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2015-11-20 15:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2015-11-20 14:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2015-11-19 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator