Projekty uchwał przekazane pod obrady XV sesji RMZ
22 grudnia 2015 r., godz. 09.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Wręczenie nagród w konkursie „Segreguj śmieci”.

Pkt 3. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołu XIV sesji.

Pkt 5. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 7. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 8. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029:

Pkt 8. ppkt a) porządku obrad
Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Pkt 8. ppkt b) porządku obrad
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały.

Pkt 8. ppkt c) porządku obrad
Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały,

Pkt 8. ppkt d) porządku obrad
Dyskusja nad projektem uchwały.

Pkt 8. ppkt e) porządku obrad
Głosowanie projektu uchwały.

Pkt 9. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2016:

Pkt 9. ppkt a) porządku obrad
Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Zgierza projektu uchwały wraz z uzasadnieniem.

Pkt 9. ppkt b) porządku obrad
Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dotyczącej projektu uchwały,

Pkt 9. ppkt c) porządku obrad
Odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza opinii do projektu uchwały.

Pkt 9. ppkt d) porządku obrad
Dyskusja nad projektem uchwały.

Pkt 9. ppkt e) porządku obrad
Głosowanie projektu uchwały.

Pkt 10. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2016 r.

Pkt 10. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 10. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Pkt 10. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Miasto Zgierz prawa własności działek gruntu położonych w Zgierzu oznaczonych w 129 obrębie miasta Zgierza numerami ewidencyjnymi działek 79/7, 79/3, 217/8.

Pkt 10. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.

Pkt 10. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia planu potrzeb w zakresie wykonywaniu prac społecznie użytecznych w Gminie Miasto Zgierz na rok 2016.

Pkt 10. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu.

Pkt 10. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.

Pkt 10. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku kalendarzowego 2015.

Pkt 10. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie przystąpienia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Dąbrowszczaków w Zgierzu, ul. Szczawińska 2 do Programu Erasmus+, w ramach akcji KA1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej – Partnerstwa Strategiczne, w celu realizacji projektu pn. „By sprostać oczekiwaniom”zmiany Statutu Miasta Zgierza”.

Pkt 10. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi.

Pkt 10. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Miasta Zgierza.

Pkt 11. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 13. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2015-12-15 15:44 87.88 KB 

Ilość odsłon: 945
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ, Prezydent Miasta, Biuro Rady Miasta, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-12-15 15:44
Ostatnia zmiana: 2015-12-22 11:42
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektów uchwał.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2015-12-22 11:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektów uchwał.
Data: 2015-12-15 15:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator