Nieodpłatna pomoc prawna
  • Porozumienie "Adwokaci dla Zgierzan" - od dnia 16 czerwca 2015 roku w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, sala 110) - zapisy osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16 - parter) lub telefonicznie 42 714 31 57.   

  • Porozumienie "Adwokaci dla Seniorów" - od dnia 24 stycznia 2017 r. raz w miesiącu (we wtorek) w godz. 16:00-18:00 bezpłatne porady prawne dla seniorów w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza (ul. ks. J. Popiełuszki 3a, pok. 1) - zapisy osobiście w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza (ul. Popiełuszki 3a - I piętro nad Strażą Miejską, pok. 2 i 3) lub telefonicznie 42 714 32 26.

Harmonogram wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Zgierskiego w 2019 r.

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 ze zm.).

Powiat Zgierski na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W 2019 r. w powiecie zgierskim funkcjonuje pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwić wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązane do zachowania zasad rejonizacji.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z ustawą, przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
Osoba uprawniona ubiegająca się o nieodpłatną pomoc prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej składając pisemne oświadczenie o którym mowa w ww. artykule.
Na czym  polega nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna pomoc prawna, zgodnie z ustawą, obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
• wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego, lub
• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub
• nieodpłatną mediację lub,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz  poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna:
• prawa rodzinnego,
• prawa pracy,
• sprawy z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• prawa cywilnego,
• prawa ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
• prawa administracyjnego,
• prawa podatkowego,
• prawa karnego.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
• spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania  do rozpoczęcia tej działalności.
Na czym  polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:
• działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
• nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Kto  udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
W 2019 r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej porad prawnych  udzielają adwokaci lub radcy prawni.
W punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego porad udzielają doradcy o których mowa w art.1 pkt. 15 lit. f ustawy z dnia 15 czerwca 2018 roku o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467).
W jaki sposób można umówić się na poradę prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem 785-050-293 lub elektronicznie pod adresem i.stelmaszewska@powiat.zgierz.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Ponadto Starosta Zgierski sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu zgierskiego, która obejmuje w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne (załącznik nr 2).

Taka lista ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Lista ta podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny powiadomić Starostę Zgierskiego o wprowadzonych zmianach w celu aktualizacji listy.

Ilość odsłon: 32416
Dokument wytworzył(a): Powiat Zgierski
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-03-21 11:48
Ostatnia zmiana: 2019-08-23 15:08
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja.

Rejestr zmian - (12)
Data: 2019-08-23 15:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2019-02-05 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2019-02-04 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2017-06-06 15:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu.
Data: 2017-05-04 12:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu.
Data: 2017-02-20 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2017-01-20 11:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji.
Data: 2017-01-20 11:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja dyżurów.
Data: 2016-10-07 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu oraz publikacja nr telefonów.
Data: 2016-07-04 13:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana godzin pracy w punkcie Zgierz.
Data: 2016-06-10 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana godzin.
Data: 2016-05-11 15:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana godzin.
Data: 2016-03-21 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator