Stanowiska, Apele i Oświadczenia Rady Miasta Zgierza


Stanowiska RMZ (V - VII Kadencja):

Zgierzanie przeciwko aktom przemocy i mowie nienawiści! Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zamiaru wprowadzenia przez Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi zmiany organizacji ruchu w zakresie obciążenia miasta Zgierza wzmożonym ruchem tranzytowym Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zamiaru wypowiedzenia umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Miejski Zespół Przychodni Rejonowych w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące planu zniesienia Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zwiększenia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na działanie Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Miejskim Zespole Przychodni Rejonowych w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczącego obniżenia wysokości środków finansowych wydzielonych w budżecie Powiatu Zgierskiego na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące zwiększenia kontraktów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące dokonania regulacji ustawowych zmieniających zasady realizacji zadania własnego gminy z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania Wyrażenie poparcia przez Radę Miasta Zgierza dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące dalszego funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące wyników kontraktacji świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu na rok 2012 Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażającego sprzeciw wobec planów przekształceń w ratownictwie medycznym na terenie miasta Zgierza Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące aktów wandalizmu na terenie miasta Zgierza Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące planów budowy budynku Prokuratury Rejonowej w Zgierzu na terenie boiska Zespołu Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu Stanowisko Rady Miasta Zgierza dotyczące sporu pomiędzy Zgierską Spółdzielnią Mieszkaniową a kupcami zgierskimi Stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie nakładania na jednostki samorządu terytorialnego nowych zadań i sposobu ich finansowania Stanowisko Rady Miasta Zgierza z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zajęcia negatywnego stanowiska Rady Miasta Zgierza dotyczącego dokonania planowanej aktualizacji "Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego na lata 2009 - 2011". Stanowisko Rady Miasta Zgierza w sprawie sytuacji finansowo-organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz dostępu mieszkańców Zgierza i powiatu zgierskiego do lecznictwa specjalistycznego Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające sprzeciw wobec wydania koncesji na rozpoznanie złoża węgla brunatnego "Rogóźno" na terenie Gminy Miasto Zgierz Stanowisko Rady Miasta Zgierza w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej - agresji niemiecko-sowieckiej na Polskę Stanowisko Rady Miasta Zgierza w XX. rocznicę wolnych wyborów 1989 roku Stanowisko Rady Miasta Zgierza wyrażające protest przeciwko zbyt niskiej subwencji oświatowej Stanowisko Rady Miasta Zgierza dot. likwidacji 5. Zgierskiego Batalionu Wojsk Radiotechnicznych Strona 1 z 2 >>
separator