Obwieszczenia/Zawiadomienia
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2020-06-09 13:28 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2020-04-29 15:41 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2020-02-06 09:08 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. sprostowania z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w ulicy Wiosny Ludów 2020-01-31 12:10 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2019-12-05 10:59 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ul. Łódzkiej oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2019-07-05 10:39 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu drogi dojazdowej do terenów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w dzielnicy Rudunki w Zgierzu oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2019-07-05 10:38 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego: ul. Piątkowską, ul. Boczną, ul. Ciosnowską i granicą miasta oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko 2019-07-05 10:36 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej (podjęcie zawieszonego postępowania) 2019-05-23 14:46 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy 2019-05-23 09:32 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zgierza o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" dla miasta Zgierza 2019-05-06 16:34 Obwieszczenie o postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2019-03-19 09:48 Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r. 2018-12-27 15:27 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (decyzja) 2018-06-14 14:54 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenów przemysłowych, położonych w rejonie ulicy Konstantynowskiej - Zachód 2018-05-18 16:38 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu 2018-04-06 11:14 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej - Północ oraz ulicy Grotnickiej 2018-04-06 11:04 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa sieci gazowej (decyzja) 2018-03-28 10:37 Ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej (decyzja) 2018-02-19 11:06 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wschodniego osiedlowego pierścienia magistrali ciepłowniczej - etap III część 2 Zgierz (decyzja) 2018-02-02 10:17 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej wraz ze złączami (zakończenie postępowania) 2018-01-15 13:58 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic 1 Maja, Dubois i Rembowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-01-09 09:47 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (wydanie decyzji) 2018-01-02 13:34 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie stacji bazowej telefonii komórkowej (zakończenie postępowania) 2017-12-19 16:05 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przestrzeni inwestycyjnej "Droga do Wolności" w Zgierzu 2017-12-01 09:00 Strona 1 z 4 >>
separator