HOME > Prawo >
 
Prawo
Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego.

Gmina Miasto Zgierz posiada osobowość prawną i przysługują jej prawa własności i inne prawa majątkowe.
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
Status prawny Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

Organem stanowiącym w Gminie Miasto Zgierz jest Rada Miasta Zgierza.

Organem wykonawczym w Gminie Miasto Zgierz jest Prezydent Miasta Zgierza.

Prezydent Miasta Zgierza wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta Zgierza. Urząd Miasta Zgierza jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Zgierz. Urząd jest jednostką budżetową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

O ustroju Gminy Miasto Zgierz stanowi Statut Miasta Zgierza.

Działalność organów Gminy Miasto Zgierz jest jawna, a wszelkie ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miasta Zgierza i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy.

separator