Nieruchomości
Wykup lokalu mieszkalnego Udzielenie bonifikaty w opłacie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Nabycie prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Rozłożenie na raty należności z tytułu renty planistycznej Rozłożenie na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej Umorzenie odsetek z tytułu opłaty adiacenckiej Rozłożenie na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Przesunięcie terminu płatności należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat w drodze bezprzetargowej Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat w drodze bezprzetargowej Wydzierżawienie gruntu komunalnego na okres do trzech lat na postawienie garażu blaszanego Wynajęcie lokalu użytkowego Wydanie zaświadczenia o spłacie należności z tytułu przekształcenia Wydanie zaświadczenia o spłacie należności z tytułu opłaty adiacenckiej Użyczenie gruntu Przeznaczenie nieruchomości gruntowej do przetargu Odszkodowanie za drogę Nabycie nieruchomości dzierżawionej na okres 10 lat Rezygnacja z umowy dzierżawy gruntu Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu zawartej na okres 3 lat Umorzenie odsetek z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste, na własność Nabycie dzierżawionej nieruchomości Cesja umowy dzierżawy gruntu
separator