Dokumenty strategiczne
Raporty o stanie Gminy Miasto Zgierz (2018) Strategia Zrównoważonego Rozwoju dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2022 Strategia Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2008-2015 Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Zgierza Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Zgierz Lokalny program rewitalizacji centrum Zgierza Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Program przeciwdziałania narkomanii dla miasta Zgierza Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Zgierza Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt Miejski Program Wspierania Rodziny dla miasta Zgierza "Zgierz dla Rodziny" - program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Program w sferze polityki senioralnej Program osłonowy o nazwie „Pomaganie przez remontowanie” Plan działań na rzecz rozwoju turystyki na terenie Gminy Miasto Zgierz Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Zgierzu (Plan Transportowy) Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ Wieloletni planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015 – 2019 z perspektywą do roku 2025 spółki "Wodociągi i Kanalizacja – Zgierz" Sp. z o.o.
separator