Środowisko, Odpady komunalne
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami Wydanie zezwolenia na wycięcie drzew / krzewów Odbiór odpadów komunalnych Rejestracja działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Oświadczenie rolnicze - susza Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Informacje azbestowe Wykorzystywanie wyrobów zawierających azbest przez osoby fizyczne Udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego do ewidencji gminnej Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej Informacja dla rolników z terenu miasta Zgierza dot. programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" Dofinansowanie do budowy podłączenia do kanalizacji sanitarnej - edycja II (dodatkowy nabór wniosków)
separator