Konsultacje Społeczne
Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wyniki) Raport o stanie Gminy Miasto Zgierz (debata z udziałem mieszkańców) Konsultacje społeczne w sprawie projektów uchwał dotyczących odbierania odpadów z terenu Gminy Miasto Zgierz (wynik) Konsultacje społeczne w sprawie wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie Gminy Miasto Zgierz Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji zagospodarowania Targowiska Miejskiego w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa Targowiska Miejskiego". Konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Konsultacje społeczne w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Zgierza Wskazanie priorytetów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zgierza Konsultacje społeczne w sprawie wyboru najlepszej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu architektoniczno - urbanistycznego na opracowanie koncepcji adaptacji i rozbudowy Budynku Starego Młyna w Zgierzu Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz realizowany w ramach projektu pn. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Miasto Zgierz poprzez opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej w Zgierzu Projekt Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
separator