Petycje
Opis procedury

Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu
1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)


Petycja dot. lokalnej "tarczy antykryzysowej" 2020-06-08 12:36 Petycja dot. podjęcia działań mających na celu minimalizację strat podczas pandemii 2020-05-15 15:56 Petycja dot. dzielnicy Rudunki 2020-03-04 09:58 Petycja dot. Budżetu Obywatelskiego 2020-02-17 13:40 Petycja dot. postulatu budowy ul. M. Kasprzaka w Zgierzu 2019-12-20 14:23 Petycja dot. zmiany przepisów prawa miejscowego 2019-12-16 09:08 Petycja dot. Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 2019-08-12 14:39 Petycja dot. uruchomienia komunikacji zbiorowej do Grotnik w ramach walki z wykluczeniem komunikacyjnym 2019-08-08 09:58 Petycja dot. rozszerzenia rozkładu jazdy linii autobusowej nr 9 2019-08-08 09:54 Petycja dot. parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy 2019-07-10 09:51 Petycja dot. ul. Łęczyckiej na odcinku od ul. P. Skargi do al. Armii Krajowej - oznakowanie poziome przypominające o zakazie zatrzymywania się we wjazdach na posesje 2019-07-03 15:50 Petycja dot. przystanku autobusowego przy ul. Gałczyńskiego/Parzęczewska 2019-05-10 11:07 Petycja dot. przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów..." 2019-03-20 10:49 Petycja dot. elektronizacji zamówień publicznych 2018-11-07 14:30 Petycja dot. wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii 2018-10-02 09:20 Petycja dot. przystąpienia placówek oświatowych do programu "Wzorowa Łazienka" 2018-10-02 09:15 Petycja dot. utworzenia dla mieszkańców miasta Zgierza miejskiego programu "in vitro" 2018-08-30 11:43 Petycja dot. analizy założeń pod ogłaszane w przyszłości postępowania przetargowe, których przedmiotem będzie zakup technologii antyodorowych 2018-08-07 10:17 Petycja dot. powstania inwestycji polegającej na eksploatacji kruszywa naturalnego- piasku w Zgierzu 2018-01-11 10:06 Petycja dot. przyznania prawa do ulg w przejazdach środkami komunikacji miejskiej dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 roku, oraz dla osób, które przed 4 czerwca 1989 r. nie wykonywały pracy na skutek represji politycznych 2017-09-26 10:35 Petycja dot. wniesienia zmian w Statucie Miasta Zgierza, polegających na wprowadzeniu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w naszym mieście 2017-04-10 12:27 Petycja dot.: zawieszenia stosowania Ustawy o zmianie ustawy o Ochronie Przyrody oraz ustawy o Lasach z dnia 16 XII 2016 r. do czasu ogłoszenia nowelizacji; wstrzymania wycinki pod obwodnicę S-14 w okolicach Lasu Krogulec; uwzględnienia walorów niematerialnych, w tym zdrowotnych, wynikających z ochrony przyrody oraz zmiany podejścia władz miasta do kwestii terenów zielonych w tym lasów na terenie miasta Zgierza 2017-04-05 16:07 Petycja o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze" 2016-11-18 16:01 Petycja o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki - pod kątem zachowania standardów otwartości danych 2016-10-31 16:09 Petycja o archiwizację wniosku w zakresie efektywności energetycznej 2016-08-18 15:33 Strona 1 z 2 >>
separator