Praca w Urzędzie

Na podst. zarządzenia Nr 1/V/2009 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2 stycznia 2009 r.

Regulamin
naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miasta Zgierza

§ 1

Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), zwanej dalej „ustawą.

§ 2

 1. Oceny kandydatów i przeprowadzenia procedury naboru dokonuje komisja konkursowa, zwana dalej „komisją”.

 2. Komisję powołuje Prezydent Miasta Zgierza.

 3. Komisja jest powoływana każdorazowo dla poszczególnego naboru.

 4. W skład komisji wchodzą co najmniej 4 osoby.

§ 3

Komisja ustala treść ogłoszenia o naborze i przekazuje ją do publikacji, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy.

§ 4

 1. Po upływie terminu do składania dokumentów przez kandydatów komisja dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów.

 2. Ocena dokumentów polega na zapoznaniu się przez komisję z dokumentami nadesłanymi przez kandydatów.

 3. Wynikiem oceny dokumentów jest określenie spełnienia przez kandydata wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

§ 5

 1. Komisja dokonuje oceny merytorycznej kandydatów w oparciu o problemowe lub szczegółowe metody naboru i pisemne (test, rozwiązanie zadania problemowego), ustne lub mieszane techniki naboru.

 2. Kandydat powinien być oceniony zarówno pod względem spełnienia wymogów związanych ze stanowiskiem urzędniczym (niezbędnych i dodatkowych), jak i wyników rozmowy kwalifikacyjnej lub testu.

§ 6

 1. Po dokonaniu oceny merytorycznej, komisja przystępuje do podsumowania naboru i wyłonienia kandydata, który osiągnął najlepszy wynik w trakcie naboru.

 2. Komisja wyłania kandydata w drodze głosowania, każdemu członkowi komisji przysługuje 1 głos za.

 3. Głosowanie obejmuje wszystkich kandydatów podlegających ocenie merytorycznej.

 4. Za wyłonionego uważa się kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów za.

 5. W razie równości głosów rozstrzygający głos należy do przewodniczącego komisji albo przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

§ 7

 1. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonego postępowania, zawierający elementy określone w art. 14 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik do regulaminu.

§ 8

 1. Po ustaleniu wyniku naboru i sporządzeniu protokołu komisja podaje informację do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgierza oraz na tablicę ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.

 2. Wynik ustalony przez komisję jest ostateczny.

separator