Obwieszczenia/Zawiadomienia
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa złącza kablowego SN, linii kablowych SN (wydanie decyzji) 2017-11-07 12:18 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na Os. Dubois (wydanie decyzji) 2017-10-23 10:34 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczonego ulicą Piątkowską, ulicą Boczną, ulicą Ciosnowską i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-10-06 14:48 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wschodniego osiedlowego pierścienia magistrali ciepłowniczej - etap III część 1 Zgierz (decyzja) 2017-09-20 15:39 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa telefonii komórkowej (decyzja SKO) 2017-09-01 12:48 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 15kV (zakończenie postępowania) 2017-07-31 14:55 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie wznowienia postępowania - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (decyzja SKO) 2017-07-28 15:30 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbiórka linii napowietrznej nN 0,4 kV 2017-07-20 13:06 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (decyzja) 2017-05-31 12:38 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa hali łuczniczo-zapaśniczej dla potrzeb rekreacyjno-sportowych (wszczęcie postępowania) 2017-05-30 14:15 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym (decyzja) 2017-05-25 14:33 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Grotnickiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu 2017-05-16 15:55 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zwartych obszarów rolnych, położonych w rejonie ulicy Aleksandrowskiej-Północ oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu 2017-05-16 15:53 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia (wydanie decyzji)) 2017-04-20 14:36 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Kulturowego „Miasto Tkaczy" w Zgierzu oraz rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego 2017-04-10 15:32 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Szczawińskiej i Przedwiośnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2017-03-23 09:09 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej z hydrantami wraz z budową i przebudową istniejących przyłączy wody (decyzja) 2017-03-16 11:17 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa budynku Młodzieżowego Domu Kultury 2017-03-02 15:30 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa i przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Zgierzu 2017-02-08 15:46 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej (wydanie decyzji) 2017-02-08 15:42 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zgierza dla terenu ograniczanego ulicą Piątkowską, ulicą Boczną, ulicą Czosnowską i terenem PKP 2017-01-09 10:52 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii kablowej nN (umorzenie) 2016-12-23 13:02 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej (zakończenie postępowania) 2016-09-27 14:42 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Zgierzu ograniczonego ulicami: ul. Księdza Szczepana Rembowskiego, ul. Gabriela Narutowicza, ul. 1 Maja i ul. Długą wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-08-10 10:46 Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (zakończenie postępowania) 2016-07-11 13:59 << Strona 2 z 4 >>
separator