Petycje
Opis procedury

Informacja o wniesieniu petycji na stronie internetowej podmiotu
1. Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
2. Informacja jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.
Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195)


Petycja mieszkańców w sprawie wycinki drzewa 2016-03-15 17:27 Petycja mieszkańców ulicy Dąbrowskiego w Zgierzu 2015-12-23 13:58 Petycja mieszkańców i użytkowników ulicy Macieja Rataja w Zgierzu 2015-11-06 15:51 Petycja o zaniechanie budowy drogi na odcinku ul. Wycieczkowa - Grudzińska w Zgierzu 2015-10-29 15:22 << Strona 2 z 2
separator