Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


Zaproszenie na XVII sesję Rady Miasta Zgierza 2008-01-29 9:37
W dniu 30 stycznia 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Zgierza.

Przed rozpoczęciem sesji występ Zespołu Pieśni i Tańca Boruta 2008-01-30 10:05
Zespół prezentuje tańce i pieśni ludowe.

Ciąg dalszy występu Zespołu Pieśni i Tańca Boruta2008-01-30 10:11
Zespół przedstawia także repertuar kolęd i pastorałek.

Kierownik MOK prezentuje twórców i wykonawców2008-01-30 10:15
Zespół Pieśni i Tańca Boruta składa zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Za chwilę rozpocznie się XVII sesja RMZ.2008-01-30 10:38
Trwa przygotowanie sali po występach.

Przewodniczący RMZ A. MIĘSOK otwiera XVII Sesję Rady Miasta Zgierza2008-01-30 10:39
Wita zebrane na sali obrad osoby.

Uwagi do porządku obrad.2008-01-30 10:51
Z-ca Prezydenta S. Łodwig zgłasza autopoprawki.

Pkt 2. porządku obrad2008-01-30 10:56
Przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji.

Pkt 3. porządku obrad2008-01-30 10:57
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad2008-01-30 11:29
Zapytania mieszkańców.

Pkt 4. porządku obrad - cd.2008-01-30 11:55
Zapytania mieszkańców.

Pkt 5. porządku obrad2008-01-30 11:57
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 6. porządku obrad2008-01-30 12:03
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Przed procedowaniem kolejnego punktu.2008-01-30 12:13
Głos zabiera radny K. Karasiński, mówi, iż stanowisko dotyczące trasy S-14 jest niezmienne, odsyła do oświadczenia Posła Dunina w sprawie, umieszczonego w ITZ.

Pkt 7. porządku obrad2008-01-30 12:15
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XL/394/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu. Sprawozdania z prac komisji RMZ za II półrocze 2007 r.

Pkt 8. porządku obrad2008-01-30 12:19
Sprawozdania z prac komisji RMZ za II półrocze 2007 r.

Pkt 9. porządku obrad2008-01-30 12:22
Informacja na temat działalności instytucji kultury na terenie Zgierza.

Pkt 10. porządku obrad2008-01-30 12:43
Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Pkt 10. porządku obrad - cd2008-01-30 13:26
Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Przerwa w obradach.2008-01-30 13:36
Przewodniczący RMZ ogłasza przerwę obiadową do godz. 15.00

Po przerwie.2008-01-30 13:37
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wznawia obrady po przerwie.

Pkt 11. ppkt a) porządku obrad2008-01-30 15:05
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Pkt 11. ppkt b) porządku obrad2008-01-30 15:06
Podjęcie uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu

Pkt 11. ppkt c) porządku obrad2008-01-30 15:08
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza mających na celu zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno-bytowych mieszkańców: ul. Okręglik, ul. Antoniewska i ul. Kocidłowska w Zgierzu.

Pkt 11. ppkt d) porządku obrad2008-01-30 15:12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Pkt 11. ppkt e) porządku obrad2008-01-30 15:15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

Pkt 11. ppkt f) porządku obrad2008-01-30 15:16
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pkt 11. ppkt g) porządku obrad2008-01-30 15:18
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy do składania informacji przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pkt 11. ppkt h) porządku obrad2008-01-30 15:20
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Pkt 11. ppkt i) porządku obrad2008-01-30 15:22
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2008 roku.

Przerwa w obradach.2008-01-30 15:24
Na wniosek radnego P. Pelikana przewodniczący Mięsok ogłasza 10 minut przerwy w obradach.

Po przerwie.2008-01-30 15:36
Po stwierdzeniu quorum przewodniczący wnawia obrady po przerwie.

Pkt 11. ppkt j) porządku obrad2008-01-30 15:36
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/378/2005 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałych za realizacje świadczeń w przedszkolach na terenie miasta Zgierza wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Pkt 12. porządku obrad2008-01-30 15:51
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 13. porządku obrad2008-01-30 15:52
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 14. porządku obrad2008-01-30 16:31
Zamknięcie obrad sesji.

 Wyswietlono: 0 do 36 wiadomosci z  36