Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 12:15
Pkt 7. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XL/394/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 roku w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu. Sprawozdania z prac komisji RMZ za II półrocze 2007 r.

Rada Miasta Zgierza uznaje skargę Wojewody Łódzkiego za zasadną wobec przyjętych stanowisk w orzecznictwie NSA przyznając niezgodność kwestionowanej uchwały z prawem. Rada Miasta Zgierza niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią wyroku NSA podjęła w dniu 19 grudnia 2007 r. uchwałę o odwołaniu p. Andrzeja Janiszewskiego. W dniu 9 stycznia 2008 r. Prezydent J. Sokół ogłosił nabór na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]