Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:08
Pkt 11. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Zgierza mających na celu zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno-bytowych mieszkańców: ul. Okręglik, ul. Antoniewska i ul. Kocidłowska w Zgierzu.

Referuje z-ca prezydenta S. Łodwig. Mieszkańcy ulicy Okręglik oraz przyległych Antoniewskiej i Kocidłowskiej w Zgierzu od szeregu lat wnioskują o wybudowanie sieci wodociągowej zasilającej ich gospodarstwa domowe. Problem polega na tym, iż doprowadzenie wody z miejskiej sieci wodociągowej w ten rejon miasta jest w obecnej chwili trudno wykonalne z uwagi na zbyt dużą odległość tych ulic od istniejącego układu miejskiej sieci wodociągowej.

Przedłużeniem ulicy Okręglik w Zgierzu jest ulica o tej samej nazwie położona na terenie Miasta Łodzi, gdzie zlokalizowana jest łódzka sieć wodociągowa. W tej sytuacji najszybszym i najkorzystniejszym ekonomicznie rozwiązaniem zasilania w wodę tamtejszych mieszkańców byłoby podłączenie ich do sieci zasilanej z wymienionego wodociągu. Na rozwiązanie takie zgodę wyraził Prezydent Miasta Łodzi.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne. (KGKiM, KSO).

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Radny M. Hiliński odnosi się do zagadnienia oświetlenia na ul. Kocidłowskiej.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-18, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]