Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:12
Pkt 11. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz.

Referuje z-ca prezydenta S. Łodwig. Ustala się dzienną wysokość opłaty za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej:

  • zorganizowanej w przedszkolu – od 4,00 zł do 6,00 zł;
  • zorganizowanej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej – od 2,50 zł do 5,00 zł.
Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne. (KOKSiR, KBiF, KSO)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-17, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]