Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:15
Pkt 11. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych.

Dokonuje się przesunięć środków w kwocie 717.856 zł między działami oraz zadaniami. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 r.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne. (KBiF)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]