Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:16
Pkt 11. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Referuje z-ca prezydenta S. Łodwig. Projekt uchwały jest konsekwencją uchwalonego budżetu na 2008 r – I transza kredytu – 6.000.000 zł.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są pozytywne. (KBiF)

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-15, przeciw-1, wstrzym.-4, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]