Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:18
Pkt 11. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy do składania informacji przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Referuje z-ca prezydenta S. Łodwig. Uchwała Nr XV/126/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy do składania informacji przez osoby fizyczne, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego została uznana za nieważną uchwałą Nr 1/3/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z powodu złego zapisu o terminie wejścia w życie uchwały. Wobec powyższego należy podjąć nową uchwałę poprawioną o prawidłowy zapis, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Prezydent zgłasza autopoprawkę o wykreślenie zdania z uzasadnienia.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]