Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:20
Pkt 11. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Z-ca prezydenta S. Łodwig omawia projekt. Uchwała Nr XV/128/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji podatkowych składanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, będące podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, została uznana za nieważną uchwałą Nr 1/5/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z powodu złego zapisu o terminie wejścia w życie uchwały. Wobec powyższego należy podjąć nową uchwałę poprawioną o prawidłowy zapis, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]