Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:22
Pkt 11. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2008 roku.

Referuje z-ca prezydenta S. Łodwig. Uchwała Nr XV/127/07 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, określenia inkasenta, wynagrodzenia za inkaso oraz zasad poboru i przekazywania opłaty skarbowej w 2008 roku, została uznana za nieważną uchwałą Nr 1/4/2008 z dnia 9 stycznia 2008 r. przez kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z powodu złego zapisu o terminie wejścia w życie uchwały. Wobec powyższego należy podjąć nową uchwałę poprawioną o prawidłowy zapis, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-19, przeciw-0, wstrzym.-0, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]