Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:36
Pkt 11. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/378/2005 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat stałych za realizacje świadczeń w przedszkolach na terenie miasta Zgierza wykraczających poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego.

Projekt uchwały zgłasza Klub Radnych “Prawo i Sprawiedliwość”. Miesięczna opłata stała (czesne), którą ponoszą rodzice za pobyt dziecka w przedszkolu pow. 5 godzin i korzystania z 3 posiłków dziennie wynosi obecnie 14% minimalnego wynagrodzenia za pracę, co po zbliżającej się podwyżce spowoduje jej realny wzrost. Opłata ta należy ponadto do najwyższych w województwie łódzkim. Kierując się względami społecznymi i mając na uwadze, że Zgierz należy do miast, gdzie średnia zarobków jest niższa niż średnia krajowa, a bezrobocie utrzymuje się wciąż na bardzo wysokim poziomie, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość proponuje obniżenie czesnego o 2 punkty procentowe. Radny P. Pelikan zgłasza autopoprawkę.

Przewodniczący Komisji przedstawiają opinie do projektu uchwały, które są negatywne. (KBiF, KSO, KOKSiR)

Przewodniczący Komisji Statutowo-Prawnej zgłasza uwagi do projektu uchwały. Uwagi przyjęto jako autopoprawkę.

Z-ca prezydenta S. Łodwig mówi, iż radni otrzymali pismo wyjaśniające, wskazujące na niekorzystny oddźwięk. W związku z tym prezydent wnosi o odrzucenie projektu. Radny P. Pelikan odnosi się do kwestii finansowych wynikających z podjęcia tej uchwały. Radny M. Pilarski informuje, iż Klub PiS jasno pokazuje gdzie można znaleźć środki na przedszkola, można zdjąć kwoty z Monitora Samorządowego i ITZ. Radny Z. Sobczak mówi, iż znacznie wzrosły opłaty za media, Wydział Oświaty powinien wypracować politykę przedszkoli. Radny Z. Zapart mówi, iż dyskusja w temacie jest bezzasadna gdyż budżet już uchwalono. Propozycja projektu uchwały jest szkodliwa i niekonstytucyjna. Z-ca prezydenta S. Łodwig zadeklarował podjęcie dyskusji w sprawie polityki przedszkoli. Radny R. Gajda mówi, iż uchwała ta nie jest szkodliwa.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-8, przeciw-13, wstrzym.-0, uchwały nie podjęto.

[ Powrót ]