Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-26 7:57
Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta Zgierza
W dniu 27 marca 2008 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II 16, s. 114) odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Zgierza.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII, XVIII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 4. Zapytania mieszkańców.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.
 7. Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.
 8. Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) stwierdzenia ważności wyborów Rady Osiedla Kurak w Zgierzu,
  b) nadania Tytułu Honorowego „Zgierski Dawca Krwi”,
  c) zmian w Akcie Założycielskim spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
  d) przystąpienia Gminy Miasto Zgierz do „Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz – Łódź) i S - 14”,
  e) zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2008 w zakresie zadań własnych,
  f) zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu,
  g) złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Jestem potrzebny, chcę być potrzebny” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie Priorytetu VII „Promocja Integracji Społecznej” - Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Andrzej Wojciech Mięsok

[ Powrót ]