Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 11:35
Pkt 7. porządku obrad
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Informację na temat działalności Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu, przedstawia Komendant, pan Piotr Nejman.

Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu w 2007 roku zawiera dane statystyczne dotyczące ujawnionych w 2007 roku przestępstw, czynów karalnych, informacje na temat przeprowadzonych akcji głównie z zakresu ruchu drogowego, prewencji kryminalnej, przeciwdziałania agresji, narkomanii oraz demoralizacji nieletnich.

Funkcjonariusze Z Komendy Powiatowej policji W Zgierzu wykonując ustawowe zadania w 2007 roku w powiecie zgierskim wszczęli ogółem 3648 postępowań przygotowawczych stwierdzając 3853 przestępstw wobec 3882 wszczętych postępowań przygotowawczych i 3883 przestępstw stwierdzonych w analogicznym okresie 2006 roku. Dynamika postępowań wszczętych wynosiła 94,0, a przestępstw stwierdzonych 99,2.

Stawiając sobie za cel ograniczenie ilości jakości popełnianych przestępstw prowadzono działania represyjno-porządkowe w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością. Zwiększona została liczba funkcjonariuszy oraz patroli pieszych w miejscach najbardziej zagrożonych popełnianiem czynów zabronionych. Ponadto prowadzone były działania pod kryptonimem „Góral” mające na celu zmniejszenie ilości popełnianych przestępstw związanych z kradzieżami rowerów oraz „Osiedle” - włamaniami do komórek piwnicznych. W miesiącach letnich przeprowadzono akcję „Bezpieczna woda” podczas której skontrolowano wszystkie akweny i miejsca wypoczynku mieszkańców Zgierza.

Z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; sporządzono mapę najbardziej niebezpiecznych punktów w Zgierzu, która pozwoliła na odpowiednie zaplanowanie służb. Policjanci brali udział w akcjach „NAUKA JAZDY”, „TAXI” wspólnie z pracownikami Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Z własnej inicjatywy prowadzono działania pod nazwą „DOKUMENTY”, „POMIAR”, „PRĘDKOŚĆ”, „POLE NUMEROWE”, „GIMBUS”, „ROWER”, NIECHRONIENI”, „PIESZY”.

W ramach działań mających na celu zahamowanie agresji i demoralizacji nieletnich oraz ograniczenia popełniania czynów karalnych przez nieletnich, od początku 2007 roku, funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii KPP w Zgierzu, przy współpracy ze specjalistą prewencji kryminalnej, zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy, współpracowali z pedagogami szkolnymi, dyrektorami szkół oraz kuratorami Sądu Rejonowego w Zgierzu, systematycznie prowadzili rozmowy profilaktyczne i ostrzegawcze z uczniami i wychowankami sprawiającymi największe problemy wychowawcze. Realizując program wczesnej profilaktyki narkotykowej pt. „Chrońmy nasze dzieci”, funkcjonariusze przeprowadzili spotkania z nauczycielami i rodzicami uczniów szkół podstawowych, średnich i gimnazjów z terenu Zgierza i powiatu. Wychodząc z inicjatywami na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na podległym terenie w okresie zimowym przeprowadzono w Zgierzu działania profilaktyczne pod nazwą „BEZPIECZNE FERIE 2007”. Zajęcia adresowane były do dzieci spędzających ferie w mieście, m. in. uczestników półkolonii MOSiR-u w Zgierzu.

Od początku roku szkolnego 2007/2008 wspólnie z funkcjonariuszami SRD prowadzono działania profilaktyczne „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”. Oprócz rutynowych działań mających na celu zapobieganie naruszeniom przepisów prawa ze strony nieletnich oraz na ich szkodę, funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii ze specjalistą prewencji kryminalnej przeprowadzili spotkania z wszystkimi uczniami klas I i 0 Szkół Podstawowych oraz sześciolatkami przedszkolakami z zakresu profilaktyki wiktymologicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo dziecka na drodze. Do tych działań policjanci zaprosili maskotkę Jeża ze Zgierza. Wszystkie dzieci zostały obdarowane przez Prezydenta Miasta Zgierza odblaskowymi opaskami.

Policjanci KPP w Zgierzu współpracują na bieżąco z kadrą pedagogiczną i wychowankami Domów Dziecka w Grotnikach i Dąbrówce uczestnicząc w życiu tych placówek.

Komendant wyjaśnia dlaczego nie wywiązał się ze wszystkich obietnic złożonych rok temu na sesji RMZ. Porusza także temat Izby Wytrzeźwień, podkreśla, iż przewożenie osób nietrzeźwych pochłania dużo czasu. Zwraca uwagę na fakt, iż 80% zatrzymywanych osób nietrzeźwych to rowerzyści. Podkreśla, iż niewielka liczba patroli pieszych związana jest z koniecznością prowadzenia częstych eskort sądowych, konwojowania skazanych, zabezpieczania imprez masowych, np. meczy piłkarskich.

Radny M. Pilarski pyta o ilość patroli mieszanych, sytuację etatową?

Radna B. Palmowska pyta co oznacza zapis "profilaktyka wiktymologiczna"?

Radny J. Komorowski pyta o działania w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej.

Komendant P. Nejman odpowiada iż współpraca ze Strażą Miejską układa się dobrze, podejmą próbę zwiększenia patroli mieszanych na terenie miasta. Profilaktyka wiktymologiczna to profilaktyka zapobiegająca przestępczości. Profilaktyka w zakresie narkomanii i alkoholizmu to m.in. zatrzymania handlarzy, kontrola najbardziej narażonych, na występowanie tego zjawiska, miejsc. Narkotyki w mieście to "czarna dziura". Oprócz etatowego zespołu funkcjonuje poszerzony zespół który zajmuje się tym zagadnieniem. O skali zagrożenia nie może jednak jednoznacznie opowiedzieć.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz pyta o patrole drogowe i kontrole prędkości na terenie osiedla. Radny Z. Sobczak porusza problem współpracy Policji i Straży Miejskiej, pyta o liczbę patroli poruszających się po mieście.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto porusza problem większej ilości patroli pieszych na ulicach miasta, współpracy policji z mieszkańcami. Informuje iż większość mieszkańców nie zna swojego dzielnicowego. Zgłasza także uwagi dotyczące sprawozdania które napisano, trudnym do zrozumienia, językiem.

Komendant P. Nejman wyjaśnia iż na ulicach Zgierza służy, łącznie z dzielnicowymi i ruchem drogowym, ok 70-ciu funkcjonariuszy. Zwraca uwagę na problem z utworzeniem nowych etatów. W temacie współpracy z mieszkańcami Komendant wyjaśnia iż w ubiegłym roku przeprowadzono ankietę która wykazała, że 70% ankietowanych nie życzy sobie wizyty dzielnicowego w swoim domu. W sprawozdaniu przedstawionym Radzie Miasta Zgierza znajduje sie obowiązujące w tym zakresie nazewnictwo.

[ Powrót ]