Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 13:26
Pkt 7. porządku obrad - cd
Stan ładu i bezpieczeństwa na terenie miasta Zgierza.

Informację na temat działalności Straży Miejskiej w Zgierzu przedstawia Komendant, pan Dariusz Bereżewski.

Straż Miejska w swoim sprawozdaniu z działalności za rok 2007 zawarła dane dotyczące aktualnego stanu osobowego, wyposażenia, realizacji zadań ustawowych, egzekwowaniu utrzymania czystości i porządku. Straż Miejska kontrolowała posesje i stwierdziła w 323 przypadkach nieprawidłowości związane z nienależytym wykonywaniem obowiązków przez właścicieli nieruchomości w wyniku których 134 właścicieli nieruchomości zostało pouczonych, 153 ukaranych grzywną, a przeciwko 36 skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Straż Miejska kontynuowała działania mające na celu ujawnienie sprawców wykroczeń polegających na wyrzucaniu lub składowaniu odpadów na nielegalnych składowiskach. Straż prowadziła także działania mające na celu eliminowanie oplakatowania miejsc niedozwolonych, egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zabezpieczenie imprez masowych. Materiał pisemny przedstawia również wyniki „Patrolu Szkolnego”, którego zadaniem jest kontrola otoczenia placówek oświatowych i innych miejsc spotkań młodzieży. Działaniem tego patrolu objęte są wszystkie placówki na terenie Zgierza. Do innych zadań jakimi zajmuje się Straż Miejska należą: konwoje, asysty, sprawy i interwencje przekazane do realizacji innym instytucjom.

Radny J. Komorowski pyta, czy ujawnione przestępstwa były wykryte przez samą Straż Miejską, czy też wspólnie z Policją.

H. Urbanowski Przewodniczący Zarządu RO Stare Miasto przekazuje uwagi w sprawie działań Straży Miejskiej. Nadmienił iż mieszkańcy nie są zapoznawani z regulaminem czystości w mieście. W szkołach powinny być organizowane pogadanki na temat zachowania czystości, ochrony środowiska.

Radny K. Karasiński pyta, ile w tym kwartale wykryto dzikich wysypisk?

Komendant D. Bereżewski odpowiada na zadane pytania. Już w tym roku zostało ujawnionych ok 30 nielegalnych wysypisk, co związane jest ze wzrostem cen oraz łagodną zimą.

Radna A. Grzelak-Makowczyńska pyta, dlaczego Straż Miejska konwojuje pracowników ITZ?

Radny Z. Zapart prosi o podanie informacji, gdzie znajduje się centrum monitoringu?

Komendant D. Bereżewski odpowiada, iż wykonywane są konwoje pieniężne, dla ITZ konwój wykonywany jest raz w miesiącu.

E. Krzewina Przewodnicząca Zarządu RO Proboszczewice-Lućmierz poruszyła problem remontu Dworca PKP oraz braku odpowiedniego zabezpieczenia dworca w służby porządkowe.

Komendant D. Bereżewski mówi, że najlepszą metodą ochrony terenu i budynku jest zainstalowanie kamer, systemu monitoringu.

[ Powrót ]