Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-03-27 13:45
Pkt 8. porządku obrad
Zajęcia pozalekcyjne w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Zgierz.

Temat referuje Naczelnik Wydziału Oświaty, pani D. Gryta.

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Zgierza na I półrocze 2008 roku, Wydział Oświaty przygotował materiał, sprawozdanie, dotyczące zajęć pozalekcyjnych realizowanych w zgierskich szkołach oraz wnioski i propozycje.

Gmina Miasto Zgierz jest organem prowadzącym dla 12 szkół; 8 szkół podstawowych, 3 gimnazjów i jednego liceum ogólnokształcącego. W każdej ze szkół prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, uzależnione od wymagań edukacyjnych środowiska, zainteresowań dzieci i zapotrzebowania ze strony rodziców. Są one finansowane z różnych źródeł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 roku, każdy dyrektor dysponuje określoną ilością godzin do dyspozycji, które mogą być rozdysponowane na zajęcia pozalekcyjne. I tak w klasach I-III są to godziny tygodniowo dla każdej klasy; dla klas IV-VI po 3 godziny tygodniowo. W gimnazjum są to 2 godziny tygodniowo na klasę i w liceum 1 godzina 30 minut. Składają się one na zajęcia z godzin do dyspozycji dyrektora i są finansowane z budżetu miasta, w szkołach odbywają się także zajęcia finansowane ze środków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i zajęcia prowadzone społecznie przez nauczycieli.

Wnioski organu prowadzącego. Po rozmowach z rodzicami dzieci uczęszczających do zgierskich szkół, z dyrektorami wydział wnioskuje, iż nie wszystkie zajęcia prowadzone są na odpowiednim poziomie, nie wszystkie cieszą się uznaniem uczniów. Dlatego też wydział proponuje inne formy finansowania zajęć dodatkowych ze środków budżetowych miasta. Forma poddana będzie dyskusji środowiska szkolnego i lokalnego i mogłaby funkcjonować od roku budżetowego 2009.

Wydział Oświaty ogłaszałby konkurs otwarty na prowadzenie zajęć dodatkowych w szkole, także dla innych uczniów. Powołana komisja oceniałaby atrakcyjność takich zajęć i przyznawała dodatkowe środki. Np. Szkoła 1 prowadziłaby zajęcia ruchowe dla chętnych dzieci z klas I-III, a szkoła 4 zajęcia informatyczne. Program takich zajęć powinien zostać napisany przez nauczycieli prowadzących, pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły. Taka forma przyznawania środków finansowych zwiększałaby atrakcyjność prowadzonych zajęć, promowałaby placówki szkolne w środowisku lokalnym. Pozwoliłoby to także promować nauczycieli, których prac nie ogranicza się tylko do prowadzenia lekcji.

[ Powrót ]